Msza św. w 50. rocznicę powstania Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

- Kultura oznaczała kiedyś uprawę duszy i sumienia. Jakimi wartościami został uprawiony duch, takie przynosił owoce w postępowaniu i życiu – powiedział ks. kan. dr hab. Sławomir Zalewski w zabytkowym kościele z Drążdżewa, na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Msza św. poprzedziła jubileuszowe obchody.  

Kościół Skansen Sierpc

Rocznicowe uroczystości w skansenie w Sierpcu poprzedziła Msza św. w zabytkowym kościele z Drążdżewa. Wybudowany w 1744 roku jako „kaplica myśliwska”, jest jednym z najstarszych zachowanych drewnianych obiektów sakralnych na Mazowszu północno-zachodnim. 

Mszy św. przewodniczył ks. kan. dr hab. Sławomir Zalewski, proboszcz parafii pw. św. Wita. Modesta i Krescencji w Sierpcu. W kazaniu powiedział, że Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu przekazuje kulturę minionych lat, ale też tworzy nowe doświadczenia. Podkreślił, że kultura oznaczała uprawę, najpierw była to uprawy roli, ziemi. Potem kultura stała się „uprawianiem i ćwiczeniem intelektu”, aby ten nie przekształcił się w „coś przewrotnego i złego”.

- Wreszcie kultura oznaczała uprawę duszy i sumienia, najbardziej delikatnych obszarów bytu ludzkiego, które stanowiły o szczęściu i radości człowieka. Podstawową rolę odgrywała religia i moralność ściśle z nią związana. Jakimi wartościami został uprawiony duch, takie przynosił owoce w postępowaniu i życiu – powiedział ks. Zalewski.

Zdaniem teologa, jednym z ważniejszych celów skansenów jest przywracanie etosu człowieka i jego wielkości w powiązaniu z ziemią: rodzinną i ojczyźnianą. Ważne jest ukazywanie zdrowego związku z przyrodą, na wzór rolników, którzy w przeszłości patrzyli na ziemię, jak na coś bliskiego, ważnego, delikatnego. Prości chłopi „nie chcieli ziemi ranić, upadlać, wyrywać wnętrzności dla zysku; chcieli żyć z nią w harmonii, w pięknie, w jedności”.

- Taką postawę kształtowała w nich kultura ducha. Wiara otwierała im oczy na piękno i dobro przyrody. Ich duch i wiara przeplatały się z uprawą ziemi i porami roku. Taka placówka powinna ukazywać piękne strony ducha i materii, przeplatanie wiary i uprawy roli. Oby Bóg błogosławił trud wszystkich pracowników i oświecał mądrością w jej rozwoju – życzył proboszcz parafii farnej w Sierpcu.

Oprawę liturgii przygotowali artyści z Zespołu Tańca Ludowego „Masovia” filii Politechniki Warszawskiej w Płocku.

W programie rocznicowych obchodów znalazła się m.in. ogólnopolska konferencja naukowa „Przyszłość naszego dziedzictwa”, z udziałem około 80 muzealników z kraju, koncert folklorystyczny, spektakl o Mirze Zimińskiej-Sygietyńskiej, pokazy zajęć gospodarskich i zwyczajów wiejskich. Gospodarzem jubileuszu był Jan Rzeszotarski, dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

 

***

Założone w 1971 r. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zajmuje powierzchnię ponad 60 ha. Na ekspozycję składają się m.in. wieś rzędówka z 10 zagrodami, kościół, dworek, karczma i kuźnia. Całość wyróżnia przede wszystkim pietyzm, z jakim odwzorowano gospodarstwa z XIX i XX wieku. Zadbano nie tylko o wnętrza, ale również o otoczenie budynków – ogrody, pola, sady, pasieki oraz zwierzęta pasące się za miedzą.

Skansen drobiazgowo odwzorowuje wieś mazowiecką drugiej połowy XIX wieku. Dzięki wielu atrakcjom dla zwiedzających, a także modernizacji i poszerzaniu infrastruktury, turysta w aktywny sposób może zapoznać się z dziedzictwem Mazowsza. Muzeum zachwyca nie tylko zwiedzających, jego plenery wykorzystywano w takich filmach jak „Ogniem i mieczem” czy „Pan Tadeusz”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę