Modlitwa w zjednoczenie chrześcijan w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

- „Jezu ufam Tobie” to najmądrzejsze słowa świata - powiedział 22 stycznia br. ks. kan. dr Tadeusz Kozłowski, oficjał Sądu Biskupiego, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. Wierni różnych Kościołów: katolickiego, prawosławnego, ewangelickiego i mariawickiego modlili się w nim o zjednoczenie chrześcijan w kolejnym dniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Ekumenia_sanktuarium.jpg

Chrześcijanie różnych wyznań modlili się w płockim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia – miejscu związanym ze św. s. Faustyną Kowalską, która w tym miejscu 22 lutego 1931 roku miała pierwsze objawienie Jezusa Miłosiernego w obrazie „Jezu ufam Tobie”.

- Żyjemy w zglobalizowanym świecie, w którym szerzy się wykluczenie, wykorzystywanie i niesprawiedliwość. Pogłębia się przepaść między bogatymi a ubogimi. Sukcesy ekonomiczne stają się decydującym czynnikiem w relacjach między ludźmi, narodami i wspólnotami. To często wywołuje napięcia i konflikty. Trudno cieszyć się pokojem, jeśli brak sprawiedliwości – zauważył ks. kan. dr Tadeusz Kozłowski, oficjał Sądu Biskupiego w Płocku, który przewodniczył ekumenicznej Mszy św.

Stwierdził, że jeżeli oczekuje się od Boga upomnienia o sprawiedliwość wobec każdego człowieka, należy przyjąć także sprawiedliwy wyrok za własne, niejednokrotnie grzeszne życie. Żaden człowiek nie da sobie sam rady z własnym grzechem. Bóg wskazuje mu drogę  ucieczki przed potępieniem wiecznym do pewnego miejsca schronienia, którym jest Miłosierdzie Boże.

- Bóg kocha nas i przebacza zawsze, gdy go o to prosimy, bo prawdziwa miłość nie karze, lecz przebacza. Sprawiedliwość zaś nie zna litości,  jest taka, na jaką sobie zasługuje każdy z nas, a więc zawsze jest prawdziwa w stosunku do tego, co uczyniliśmy – powiedział kanonista. 

Podkreślił rolę kultu Miłosierdzia Bożego, ofiarowanego przez św. s. Faustynę Kowalską. Uznał, że miłosierdzie nie stoi w sprzeczności ze sprawiedliwością, lecz się z nią uzupełnia.

- Zaufaj Bogu. Powiedz „Jezu ufam Tobie”. To są najmądrzejsze słowa świata. A jeśli już zaufałeś, to módl się o wytrwałość, o umocnienie w swoim wyborze, o trwanie przy Jezusie. I głoś tę prawdę innym, mów o niej, módl się za ludzi, módl się za świat, by poznał Boga. Boga bogatego w miłosierdzie – apelował kaznodzieja.

Msza św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia o zjednoczenie chrześcijan była jednym z wydarzeń płockiego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę