Misjonarze Klaretyni objęli parafię pw. św. Maksymiliana Kolbego

Zgromadzenie Misjonarzy Klaretynów objęło jedną z płockich parafii – pw. św. Maksymiliana Kolbego na tzw. Górkach. Tym samym po 215 latach do parafii tej powrócili zakonnicy. Ingres nowego proboszcza o. Marcina Kowalewskiego CMF odbędzie się w niedzielę 7 lipca br.

Klaretyni.jpg

Od 1 lipca Polska Prowincja Misjonarzy Klaretynów objęła opieką duszpasterską i administracyjną parafię pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku. W charyzmacie tego zgromadzenia jest praca misyjna i duszpasterska.

„(…) po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej, Biskup Płocki Piotr Libera podjął rozmowy ze Zgromadzeniem Misjonarzy Niepokalanego Serca Błogosławionej Maryi Dziewicy (Misjonarze Klaretyni), dotyczące powierzenia temu Zgromadzeniu placówki duszpasterskiej na terenie naszej diecezji. W ich wyniku Biskup Płocki zdecydował, że z dniem 1 lipca 2019 roku Zgromadzenie Misjonarzy Klaretynów podejmie posługę duszpasterską w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku” - napisał w oficjalnym komunikacie wikariusz generalny diecezji płockiej bp Mirosław Milewski.

- W czasach, gdy zaczyna brakować księży w duszpasterstwie, dla lepszego pożytku duchowego i duszpasterskiego miasta Płocka oraz wiernych parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego biskup płocki Piotr Libera postanowił powierzyć kościół na „Górkach” i parafię pod duchowy i materialny zarząd Zgromadzenia Misjonarzy Synów Niepokalanego Serca Błogosławionej Maryi., czyli misjonarzy klaretynów. Obecność zakonników z pewnością wzbogaci duchowy koloryt miasta. Mamy nadzieję, że w misjonarzach klaretynach nasi wierni z większą łatwością będą mogli znaleźć spowiedników i kierowników duchowych - powiedział ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, kanclerz Kurii Diecezjalnej Płockiej.

Ingres nowego proboszcza parafii o. Marcina Kowalewskiego CFM odbędzie się w niedzielę 7 lipca. W pracy duszpasterskiej wspierać go będą dwaj wikariusze: o. Tomasz Lisowski CMF i o. Krzysztof Kaniowski CFM.

Parafia pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbego w Płocku należy do dekanatu płockiego zachodniego. Powstała 18 października 1975 roku, jednak historia samego kościoła jest o wiele starsza. Otóż obecny kościół parafialny pw. św. Dominika został wybudowany w XIII w. (konsekrowany w r. 1234) wraz z klasztorem ojców dominikanów, którzy zostali w 1225 r. sprowadzeni do Płocka przez księcia Konrada Mazowieckiego. Dominikanie zostali usunięci z Płocka w 1804 r., w czasie kasaty zakonów w ewangelickich Prusach (podobny los spotkał znajdujący się nieopodal klasztor norbertanek). Kościół dominikanów został zborem ewangelickim.

Parafia mieści się przy ulicy Tadeusza Kościuszki 16 i położona jest na terenie Parku Rybaki na wysokim brzegu Wisły. Liczy obecnie ponad 4.000 mieszkańców. Obecne budynki podominikańskie dzielone są z prawosławną Parafią Przemienienia Pańskiego, co być może będzie stanowić okazję do działań ekumenicznych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę