Międzyreligijna modlitwa za obrońców Płocka 1920 roku

Modlitwa międzyreligijna za obrońców Płocka sprzed 100 lat, poległych w czasie obrony miasta w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku, odbyła się 18 sierpnia be. na Cmentarzu Garnizonowym przy ul. Norbertańskiej w Płocku. Poprowadzili ją ks. kan. Stefan Cegłowski, proboszcz parafii katedralnej i kapelan płockich kombatantów oraz muzułmański imam Zbigniew Żuk.

Obrona-plocka-ekumenia.jpg

W 100. rocznicę najbardziej gwałtownych walk o Płock w czasie wojny polsko-bolszewickiej, które miały miejsce w dniach 18-19 sierpnia 1920 roku, na Cmentarzu Garnizonowym przy ul. Norbertańskiej w Płocku modlono się za poległych, Na cmentarzu tym zostało pochowanych jest 170 żołnierzy, z roku 1920 oraz I i II wojny światowej.

Uczestnicy rocznicowego spotkania wysłuchali hymnu narodowego i apelu pamięci. Złożyli kwiaty i zapalili znicze na mogiłach żołnierzy. Prezydent miasta Andrzej Nowakowski powiedział, że płocczanie zawsze będą pamiętać o bohaterstwie przodków, z których są dumni, ponieważ nie wahali się oddać życia za wolność Ojczyzny. W ten sposób napisali oni „jedną z najpiękniejszych kart historii Polski”. Na wiwat strzelały Płocka Drużyna Kusznicza i Płockie Bractwo Kurkowe.

Płock. Uroczystości na cmentarzu garnizonowym [fotorelacja Gość Płocki]

foto: Agnieszka Małecka/Gość Płocki

Modlitwę za wszystkich poległych żołnierzy i płocczan w obronie Ojczyzny i odmówił ks. kan. Stefan Cegłowski, proboszcz parafii katedralnej pw. św. Zygmunta i kapelan płockich kombatantów. Duszpasterz poprowadził modlitwy „Ojcze nasz” i „Wieczny odpoczynek”. Natomiast muzułmański imam Zbigniew Żuk odczytał pierwszą surę Koranu.

Tego samego dnia z przystani nad Wisłą ruszył rejs po rzece, upamiętniający marynarzy Flotylli Wiślanej, biorącej udział w obronie Płocka. W Wiśle utonął wtedy broniący miasta statek „Stefan Batory”, zniszczony przez bolszewików. Podczas rejsu również modlono się za bohaterskich obrońców strategicznego miasta. Ku pamięci marynarzy na rzekę rzucono wiązankę kwiatów. W rejsie uczestniczyło kilka jednostek pływających.

W płockich uroczystościach uczestniczył m.in. płk. Jerome Mallard, attache wojskowy ambasady Francji w Polsce i rodzina Jana Myślisza, marynarza Flotylli Wiślanej. Obecni byli harcerze, samorządowcy, parlamentarzyści oraz poczty sztandarowe.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę