Międzynarodowa współpraca Szkół Katolickich w Płocku

Od 1 września br. Katolickie Liceum Ogólnokształcące rozpoczyna współpracę ze szkołami europejskimi w ramach projektu Erasmus+. Projekt będzie trwał dwa lata, uczestniczy w nim pięć szkół średnich z: Polski, Niemiec, Hiszpanii, Szwecji, Francji. Przez dwa lata młodzież Katolickiego LO wspólnie z zagranicznymi partnerami będzie redagowała czasopismo online.

Wsd.jpg

Na łamach czasopisma uczniowie będą dzielić się swoimi poglądami i doświadczeniami dotyczącymi zagadnień społecznych, ekologicznych, światopoglądowych, kulturalnych. Zaplanowane są również tygodnie wyjazdy uczniów do szkół partnerskich. W trakcie wizyt razem z rówieśnikami z pozostałych państw będą uczestniczyć w warsztatach, zwiedzać okolicę, poznawać zaplecze kulturalne i nawiązywać nowe, międzynarodowe przyjaźnie.

Wartość projektu to 192.000 euro. Przeprowadzeniem projektu i opieką nad uczniami zajmować będą się nauczyciele języków obcych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego. Nad sprawnym przebiegiem projektu będą czuwały Agnieszka Jabłońska oraz Emilia Skonieczna.

Ponadto warto poinformować, że Katolicka Szkoła Podstawowa znalazła się w gronie 212 polskich szkół, które uzyskały akceptację Agencji Narodowej na realizację projektu w ramach programu Erasmus Plus, Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej. O dofinansowanie ubiegało się 813 szkół z całej Polski.

„Step to the future” to projekt, w którym uczestniczy ośmiu nauczycieli. Jego celem jest podniesienie kompetencji kadry nauczycielskiej w zakresie posługiwania się językami obcymi, poznawania nowych metod nauczania, wykorzystywania nowoczesnych technologii oraz zapoznanie się z fińskim systemem edukacji. Wszystko, aby wspierać uczniów, doskonalić jakość nauczania, wzmocnić europejski wymiar szkoły oraz jej międzynarodowy zasięg.

W ramach projektu odbędą się wyjazdy kwalifikacyjne do Wielkiej Brytanii, Włoch, Austrii, Norwegii. Ważnym elementem projektu są wyjazdy do partnerskich szkół w Chorwacji i Hiszpanii, co przyczyni się do zwiększenia mobilności uczniów i realizowania międzynarodowych projektów. Wszystkie koszty projektu - w wysokości 31.624 euro będą finansowane ze środków Unii Europejskiej. Koordynatorem szkolnym projektu jest nauczycielka języka angielskiego Agata Piekarska.

Miniony rok szkolny, który z powodu pandemii nie pozwolił zrealizować wszystkich planów, obfitował również w projekty związane m.in. z językiem niemieckim. Były to projekty Instytutu Goethego Deutsch Plus oraz dwa projekty w ramach europejskiej współpracy szkół eTwinning.

„Stanislaum”, to Katolicka Szkoła Podstawowa i Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki, mające swoją siedzibę przy ul. Abp. A.J. Nowowiejskiego 2A w Płocku. Katolickie LO znalazło się w czołówce najlepszych liceów w Płocku pod względem wyników matur. Wielu maturzystów uzyskało ponadprzeciętne wyniki z egzaminu dojrzałości, nie tylko z zakresu podstawowego, ale również z rozszerzeń.

Znajdujemy się w elitarnym gronie najlepszych liceów w całej Polsce według rankingu magazynu ,,Perspektywy”. Pragniemy wychowywać naszych uczniów na dobrych, mądrych i tolerancyjnych ludzi, którzy będą wizytówką naszego kraju oraz będą go godnie reprezentować poza jego granicami. Warto zaznaczyć, że od nowego roku szkolnego 2020/2021 jesteśmy szkołą publiczną, bezpłatną, jednocześnie charakter naszych szkół pozostaje niezmienny - katolicki.

Aleksandra Bartosiak
Szkoły Katolickie w Płocku

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę