Medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis” dla ks. kan. Stanisława Gajewskiego

Ks. kan. Stanisław Gajewski, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Niedzborzu został uhonorowany medalem „Benemerenti in Opere Evangelizationis”, przyznanym przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji. Duszpasterz otrzymał go w kategorii „za zasługi w dziele misyjnym”. Propagował on działalność misyjną w swojej parafii przez niemal 30 lat.

Gajewski.jpg

Ks. kan. Stanisław Gajewski, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Niedzborzu w diecezji płockiej, otrzymał od Komisji Episkopatu Polski ds. Misji medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis” (zasłużony w dziele ewangelizacji). Duszpasterz przyznaje, że działalności misyjnej w parafii, w której był proboszczem, poświęcił niemal 30 lat swojej pracy duszpasterskiej.

Wiele działań inspirowanych było w miejscowej szkole, gdzie powstało ognisko misyjne, w ramach którego organizowano różne akcje, przy wsparciu katechetki Bożeny Twardowskiej. Poza tym charakter misyjny miały nabożeństwa w kościele: różańcowe w październiku, Drogi Krzyżowej w Wielkim Poście czy tzw. biały tydzień w maju. Parafia wielokrotnie gościła też u siebie misjonarzy z wielu miejsc na świecie, głównie z Afryki.

Obfite owoce przyniósł udział uczniów, mieszkańców wsi należących do parafii, w ogólnopolskiej akcji pod nazwą Kolędnicy Misyjni. W parafii było aż dwanaście grup, liczących 60 dzieci, które pod kierunkiem rodziców - animatorów misyjnych, obchodziły domy z jasełkami, w kolorowych, misyjnych strojach, przy okazji zbierając datki na wsparcie misji w różnych krajach świata. Liczna delegacji takich Kolędników przez wiele lat uczestniczyła też w ich płockim zjeździe, organizowanym zawsze w styczniu, z okazji uroczystości Trzech Króli. Kolędnicy Misyjni byli też zapraszani do sąsiedniej parafii Strzegowo czy innych parafii w diecezji. 

 „Pokochałem ideę misyjną. Wielokrotnie uczestniczyłem w kursach animatora misyjnego w różnych miastach w Polsce. Starałem się aktywizować całą parafię, aby wszyscy wierni byli otwarci na wyzwania misyjne. Chciałem przekazać młodemu pokoleniu, że angażując się w działalność misyjną, uczą się wrażliwości na drugiego człowieka. Doświadczają, że pomagając innym, otrzymują od nich wiele dobra. Uważam, że jak na parafię liczącą 1.400 wiernych, mieliśmy w tym zakresie bardzo duże osiągnięcia. Przyznany medal jest dla mnie zaszczytem, ale też promocją diecezji płockiej” – uważa ks. kan. Stanisław Gajewski.

Gala połączona w wręczeniem medali misyjnych, z powodu pandemii, została przełożona na czas późniejszy.


Medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis” został ustanowiony przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji w 2017 roku, w 50. rocznicę istnienia tej Komisji. Jest on owocem świadomości Kościoła w Polsce za duszpasterstwo misyjne. Obecnie w różnych regionach świata pracuje około dwóch tysięcy misjonarzy z naszego kraju.

Komisja Episkopatu Polski ds. Misji honoruje tym medalem osoby, wspólnoty i instytucje najbardziej zasłużone dla misyjnego dzieła Kościoła. Zgłoszeń dokonują biskupi diecezjalni oraz środowiska zakonne i diecezjalne. Medal jest przyznawany w czterech kategoriach: „za zasługi w dziele misyjnym”, „pomoc modlitewna i duchowa”, „pomoc materialna i finansowa misjom” oraz „informacja medialna”. Poszczególne kategorie zostały uwidocznione na awersie medalu. Na jego rewersie znalazły się słowa zachęty: „Podziel się Chrystusem”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę