Mazowieccy harcerze przekazali Betlejemskie Światło Pokoju

W płockiej katedrze 13 grudnia br. odbyło się uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju. W tym roku akcja pod hasłem „Światło służby” zachęca do współdziałania i niesienia bezinteresownej pomocy wszystkim tym, którzy jej potrzebują: „Dziękuję, że w trudnym roku 2020 harcerze pospieszyli z pomocą ludziom potrzebującym” – zwrócił się do harcerzy ks. biskup Piotr Libera. Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju odbyło się po raz 30.

Covid-nsza-1.jpg

Bp Piotr Libera podczas uroczystości przypomniał, że hasłem tegorocznego przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju są słowa „Światło służby”. Podziękował harcerzom, że w trudnym 2020 roku pospieszyli z pomocą ludziom potrzebującym, także dotkniętym przez epidemię koronawirusa, starszym i chorym, a także za wszystko, co robią dla Płocka i Mazowsza.

Podziękował opatrzności Bożej, że mimo ograniczeń Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Płocka. Zaznaczył, że podczas uroczystości w katedrze znajdują się relikwie św. Stefana Wincentego Frelichowskiego, męczennika II wojny światowej – patrona harcerstwa w Polsce, z którym harcerze są „duchowo połączeni”.

Betlejemskie Światło Pokoju harcerze i harcerki należący do Związku Harcerstwa Polskiego tradycyjnie odebrali od słowackich skautów. Od tego momentu ogień z Betlejem jest przekazywany za pośrednictwem mazowieckich hufców do wszystkich tych, którzy chcą je przyjąć.

„Pandemia nie przeszkodziła wielkiej sztafecie, w ramach której płomień pochodzący z Groty Narodzenia Pańskiego obiega cały świat, niosąc nadzieję i wezwanie, by w trudnych czasach otworzyć się na pomoc drugiemu człowiekowi. W Polsce Światło trafi m.in. do ludzi, organizacji i instytucji, które każdego dnia przeciwdziałają epidemii Covid-19, aby podziękować za ich zaangażowanie i służbę” – przekazała phm. Anna Wasilewska, zastępca Komendanta Chorągwi ZHP ds. programu i wizerunku.

Harcerze relacjonowali też, że tegoroczne Światło niesie za sobą szczególny komunikat wzywający do służby - bezinteresownego otworzenia się na potrzeby drugiego człowieka, pozostania uważnym na siebie oraz na swoje otoczenie.

Z powodu obostrzeń epidemicznych w uroczystości w katedrze wzięły udział tylko niektóre delegacje hufców Chorągwi Mazowieckiej ZHP. Natomiast dla zuchów, harcerzy, wędrowników i instruktorów z chorągwi wydarzenie było transmitowane online.

Rok 2020 był dla społeczeństwa ogromnym wyzwaniem, dlatego Betlejemskie Światło Pokoju jest zwieńczeniem działań podejmowanych przez społeczność ZHP przez cały rok. Od razu po wybuchu epidemii harcerze i harcerki przyłączyli się do akcji wspierania służb medycznych w kraju – wspólnie uszyli ponad pół miliona maseczek, a także za pomocą drukarek 3D przygotowali ponad 15 tysięcy przyłbic.

Na ich pomoc w czasie pandemii mogą liczyć także seniorzy – w trosce o ich zdrowie harcerze i harcerki robią dla nich zakupy, realizują recepty, płacą rachunki czy też wyprowadzają na spacery psy. W wielu miastach w trakcie pandemii powstały specjalne infolinie, przez które seniorzy mogą zgłaszać́, czego w danej chwili potrzebują̨. We wsparcie lokalnych społeczności zaangażowały się także poszczególne hufce Chorągwi Mazowieckiej ZHP – działając na rzecz osób w kryzysie bezdomności, osób doświadczających przemocy domowej, czy też swoich kolegów i koleżanek – potrzebujących korepetycji, sprzętu niezbędnego do nauki, jak również wsparcia psychologicznego.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę