Mariawici prowadzą Centrum Integracji Społecznej

Pomoc osobom bezdomnym i długotrwale bezrobotnym, a także różne formy działalności terapeutycznej na rzecz płocczan, są podstawowymi celami działalności Centrum Integracji Społecznej im. św. Marii Franciszki Kozłowskiej, które zostało otwarte na terenie obiektów Kościoła Starokatolickiego Mariawitów przy ul. Kazimierza Wielkiego 27 A w Płocku.

Share 4998343 640

Na terenie klasztoru Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Płocku rozpoczęło działalność Centrum Integracji Społecznej im. św. Marii Franciszki Kozłowskiej (CIS). Głównym celem utworzenia tej placówki jest pomoc osobom bezdomnym i długotrwale bezrobotnym w powrocie do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Chodzi o działalność przeciw wykluczeniu społecznemu osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

W programie działań CIS są: warsztaty terapeutyczne dla podopiecznych, zajęcia edukacyjne, grupy wsparcia, przekwalifikowanie zawodowe i nabywanie nowych kwalifikacji zawodowych. Podjęte inicjatywy mają kształtować umiejętności skutecznego poszukiwania zajęcia i przygotować do pracy.

Na razie CIS działa w pomieszczeniach klasztoru Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, w przyszłości jego miejscem będą dwa budynki na terenie klasztoru; obecnie prowadzone są w nich prace remontowe.

Bp Marek Babi, biskup naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów przekazał, że w budynkach tych znajdzie się Centrum Integracji Społecznej z różnymi salami do terapii: - Jeden budynek zostanie przystosowany do działalności gastronomicznej. Powstanie tam restauracja, do której na posiłki będą przychodzić osoby bezdomne i bezrobotne. W innych godzinach będą tam mogli przychodzić także inni, płocczanie, korzystając z pracy uczestników CIS-u. Aktualnie 21 osób otrzymało pozwolenie na udział w CIS od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku - poinformował biskup.

Poza działalnością na rzecz osób bezdomnych mariawici zaoferują płocczanom na przykład zwiedzanie obiektów klasztornych, terapię za pomocą alpak (alpakoterapia) oraz produktów pszczelich (apiterapia). W planach jest też sprzedaż pieczywa, z czego przed laty znani byli w Płocku mariawici oraz punkt sprzedaży odzieży używanej. Dochód z działalności ma posłużyć do rozwoju Centrum Integracji Społecznej, kontynuacji akcji „Ciepły posiłek u Mariawitów” oraz prowadzenia hostelu dla bezdomnych.

Pomocowe inicjatywy wspierają m.in. przedsiębiorcy prowadzący Piekarnię Kierzkowski i produkcję makaronów Okruszek. Kto chciałby włączyć się w pomoc osobom bezdomnym i potrzebującym, może kontaktować się z CIS: cis@mariawita.pl, tel. 510-827-015.

Centrum Integracji Społecznej prowadzone przez Kościół Starokatolicki Mariawitów w Płocku, mogło rozpocząć działalność dzięki dofinansowaniu ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zgody na działalność udzielił Wojewoda Mazowiecki.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę