Księża podziękowali Bogu za 25-lecia kapłaństwa

Czternastu księży z diecezji płockiej, którzy w 1994 roku przyjęli święcenia kapłańskie z rąk bp. Zygmunta Kamińskiego, obchodziło 11 czerwca br. jubileusz 25-lecia kapłaństwa. Mszy św. w ich intencji w kaplicy Dobrego Pasterza w płockim Wyższym Seminarium Duchownym przewodniczył Biskup Płocki Piotr Libera: - Wyruszyliście, aby z miłości do Chrystusa, najlepiej jak to możliwe, wypełniać obowiązek ratowania człowieka – podkreślił hierarcha.

Jubileusz_2019.jpg

Bp Piotr Libera stwierdził, że księża jubilaci ratują człowieka z otchłani grzechu, jego upadków, słabości. Robią to dla Jezusa i Jego królestwa. To jest sensem i celem ich istnienia: aby otwierać ludzkie serca na Jezusa, zdobywać je dla Pana, prowadzić do zbawienia.

Zaznaczył też, że ćwierć wieku, to połowa życia spędzona na służbie Jezusowi i Kościołowi: niełatwej, pełnej różnego rodzaju problemów, czasem okupionej cierpieniem, czasem różnego rodzaju krzyżami, które trzeba dźwigać. Nigdy nie było łatwo iść drogą Chrystusowego kapłaństwa, ale obecnie, gdy wiele bolesnych oskarżeń pada pod adresem księży, jest to wyjątkowo trudne.

- Jest to też skutek grzechów współbraci w kapłaństwie, którzy zapomnieli, że służba Jezusowi to także służba ludziom. Ta służba bywa bardzo trudna, mimo to nie wolno nigdy zapomnieć, że jednocześnie jest to służba, której żadna inna nie dorówna – ponieważ Panem, któremu się służy, jest sam Bóg – zaakcentował kaznodzieja.

Bp Libera podziękował księżom za 25 lat gorliwej służby: posługę w konfesjonałach, tysiące wygłoszonych kazań, modlitwę brewiarzową, kapłańską, a także za podejmowane w parafiach remonty, troskę o świątynie i za wszystko, co robią, aby kościoły ułatwiały kontakt z Bogiem.

- Dziękuję wam za kapłaństwo – Chrystusowe, ale także Wasze: On zaprosił, wy przyjęliście zaproszenie. Życzę wam, abyście „ludźmi dobrymi, pełnymi Ducha Świętego i wiary”. A owocem waszej posługi niech będą „wielkie rzesze pozyskane dla Pana” - życzył księżom jubilatom Pasterz Kościoła płockiego.

W czasie Mszy św. jubileuszowej księża odnowili przyrzeczenia kapłańskie i zaśpiewali „Te Deum”. Przyjęli list gratulacyjny od bp. Piotra Libery oraz kwiaty i życzenia od kleryków.

W imieniu jubilatów dziękował ks. kan. Jacek Daszkowski, proboszcz parafii Święte Miejsce. Przypomniał, że to w Płocku w 1988 roku rozpoczęła się droga do kapłaństwa księży jubilatów.

- 25 lat życia kapłańskiego, to 25 lat modlitwy, pracy, wysiłku, czasem i cierpienia. To 25 lat naśladowania Chrystusa, którego podczas święceń kapłańskich obraliśmy za największą wartość życia, podążając drogą świętości. Wybrał nas spośród tak wielu: „Własnego kapłaństwa się boję, własnego kapłaństwa się lękam i przed kapłaństwem w proch padam,
i przed kapłaństwem klękam” – duchowny zacytował wiersz ks. Jana Twardowskiego.

Księża jubilaci święcenia kapłańskie przyjęli 11 czerwca 1994 roku z rąk bp. Zygmunta Kamińskiego. Opiekunem ich roku w seminarium był ks. kan. dr Stanisław Kulesza, biblista. Obecnie pracują duszpastersko w diecezji płockiej. Ks. kan. Jacek Daszkowski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM jest dziekanem dekanatu przasnyskiego. Ks. kan. Tadeusz Jabłoński, proboszcz parafii pw. bł. ks. J. Popiełuszki w Nunie kilka lat temu organizował tę wspólnotę. Ks. kan. Jacek Lubiński, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Janowcu Kościelnym jest członkiem Diecezjalnej Rady Ekonomicznej.

Ks. kan. Bogdan Pawłowski jest rektorem Sanktuarium Diecezjalnego pw. św. Antoniego w Ratowie, w którym inicjowanych jest wiele wydarzeń o charakterze społecznym i kulturalnym.
Księża: ks. dr Wiesław Szymański, proboszcz parafii pw. św. Anny w Sokołowie i ks. Adam Zaborowski, proboszcz parafii pw. św. Apolonii w Borkowie, przed laty posługiwali w Caritas diecezjalnej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę