Ksiądz prałat Kazimierz Ziółkowski Mławianinem Roku 2018

Ks. prał. dr Kazimierz Ziółkowski, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie i dziekan dekanatu mławskiego zachodniego został Mławianinem Roku 2018. Ten zaszczytny tytuł od 20 lat przyznaje kapituła powoływana przez zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mławskiej osobom, które poprzez swoją działalność zasłużyły się dla społeczności miasta.

Ziolkowski.jpg

Ks. prał. dr Kazimierz Ziółkowski jest proboszczem parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie od 2008 r. Natomiast od 2009 r. jest dziekanem dekanatu mławskiego, aktualnie mławskiego zachodniego. Kapituła konkursu na Mławianina Roku 2018 uznała, że za swoją działalność na rzecz społeczności lokalnej oraz podejmowane inicjatywy, otrzyma on tytuł Mławianina Roku 2018. Do tego tytułu jego kandydaturę zgłosiło Stowarzyszenie Pontyfikat Jana Pawła II.

- Nie spodziewałem się otrzymania tego zaszczytnego tytułu, ale uważam, że wyróżnienie to jest efektem dobrej współpracy z moimi parafianami – parafia Matki Bożej Królowej Polski zajmuje jedną trzecią część miasta. Uważam, że jest to nagroda wspólna, dla wszystkich nas, i że bez dobrej współpracy by jej nie było – komentuje ks. Kazimierz Ziółkowski.

Wymienia także niektóre ważne dla miasta i parafii inicjatywy, w których czynnie uczestniczył, jak na przykład powołanie funduszu stypendialnego dla zdolnych uczniów, budowę studni na misjach w Afryce czy budowę pomnika św. Jana Pawła II. 

- Mława, w której mieszkam, jest bliskim mi miastem, a społeczność tego miasta jest dla mnie ważna. Trudno zmierzyć wymiar duchowy posługi kapłańskiej, ale można zobaczyć rzeczy, które zostały zrobione dla wiernych – konkluduje ksiądz prałat.

Tytuł Mławianina Roku 2018 ks. prał. dr Kazimierz Ziółkowski przyjmie oficjalnie 23 kwietnia, podczas obchodów Dnia Patrona Miasta Mławy św. Wojciecha.

Tytuł Mławianina Roku ma charakter prestiżowy i honorowy. Przyznawany jest od 1999 roku przez kapitułę, którą powołuje zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mławskiej na okres 4 lat. Laureat otrzymuje dyplom i statuetkę św. Wojciecha, a jego nazwisko zostaje wpisane do Księgi Mławian Roku.  Do tej pory tytuł ten otrzymali m.in. ks. kan. Henryk Lewandowski, ks. prał. Sławomir Malinowski, Mirosław Koźlakiewicz, ks. kan. Sławomir Kowalski, Henryk Antczak, Jan Golec, ks. kan. dr Ryszard Kamiński, Henryk Sławuta i Maria Świtoń.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę