Ks. Tomasz Białobrzeski został nowym oficjałem Sądu Biskupiego

Ks. kan. dr hab. Tomasz Białobrzeski, prof. UKSW, został nowym oficjałem Sądu Biskupiego w Płocku: - Ostatecznym celem prawa kanonicznego jest zbawienie dusz – powiedział przy okazji nominacji. Wręczenie nominacji odbyło się 7 stycznia 2021 r. w Opactwie Pobenedyktyńskim.

Sad-bp.jpg

Przekazanie nominacji nowemu oficjałowi Sądu Biskupiego - ks. kan. dr. hab. Tomaszowi Białobrzeskiemu, prof. UKSW, odbyło się w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku. Bp Piotr Libera zauważył, że 7 stycznia Kościół wspomina św. Rajmunda z Peñafort, dominikanina, ojca prawodawstwa kościelnego.

„To zrządzenie opatrzności, że właśnie dziś ma miejsce przekazanie nominacji nowemu oficjałowi. Niech w pracy towarzyszy mu światło Ducha Świętego, a orędownictwo św. Rajmunda wspiera go w kierowaniu pracami trybunału diecezjalnego” – życzył biskup nowemu zwierzchnikowi Sądu Biskupiego w Płocku.

Ks. Tomasz Białobrzeski powiedział, że Sąd Biskupi jest instytucją prawa kanonicznego, którego zadaniem jest wspieranie biskupa diecezjalnego w wykonywaniu władzy sądowniczej. Odpowiedzialność za koordynację tej pracy spoczywa na oficjale Sądu Biskupiego. Nie można jednak zapomnieć, że oficjał w wykonywaniu swoich obowiązków potrzebuje wsparcia innych osób: sędziów, promotora sprawiedliwości, obrońcy węzła małżeńskiego, notariuszy, biegłych sądowych.

„Aktualnie przez Sądem Biskupim Płockim stoją zadania związane w większości z prowadzeniem procesów małżeńskich. Dotyczą one spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Są to szczególnie ważne procesy, ponieważ dotyczą stanu osób. Stwierdzenie ewentualnej nieważności małżeństwa pozwala osobom uporządkować swoją sytuację życiową, relację z Panem Bogiem i Kościołem. W rozpatrywaniu spraw małżeńskich, oprócz wymiaru jurydycznego, ważne jest też wymiar duszpasterski. Zbawienie dusz jest bowiem ostatecznym celem prawa kanonicznego” - podkreślił kanonista płocki.

Ks. Tomasz Białobrzeski zastąpił ks. Tadeusza Kozłowskiego, który przeszedł na emeryturę. Pracował w Sądzie Biskupim przez 16 lat, w tym przez 13 lat pełnił funkcję oficjała. Ks. Kozłowski będzie nadal pełnił obowiązki sędziego diecezjalnego.


Ks. Tomasz Białobrzeski urodził się 1974 roku w Przasnyszu. Święcenia kapłańskie przyjął 29 maja 1999 roku w Płocku. Pracował w parafii pw. św. Marcina w Zielonej k. Mławy (1999-2002). W 2004 roku uzyskał licencjat z prawa kanonicznego na hiszpańskim Uniwersytecie Navarry (UNAV) w Pampelunie, gdzie następnie w 2007 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy „Normy postępowania administracyjnego w projektach Lex de procedura administrativa”. W 2010 roku otrzymał licencjat z teologii praktycznej ma Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. W 2017 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie prawo kanoniczne na podstawie monografii „Problem uznania orzeczeń trybunałów kościelnych i dyspens papieskich super rato w prawie hiszpańskim”.

Po powrocie ze studiów pełnił funkcje notariusza w Sądzie Biskupim Płockim (2007-2008); kapelana w Miejskim Hospicjum Płockim (2008); notariusza w Kurii Diecezjalnej Płockiej (2008-2012); sędziego diecezjalnego (2008-2012); wiceoficjała w Sądzie Biskupim Płockim (2012-2021). 8 stycznia 2021 r. został mianowany Wikariuszem Sądowym, czyli oficjałem tego sądu.

Od 2008 roku jest zatrudniony na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie. W latach 2008-2009 był asystentem. Od 1 października 2009 roku został zatrudniony na stanowisku adiunkta w I Katedrze Kościelnego Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego (obecnie Katedra Kościelnego Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego). Od 2018 roku zatrudniony na stanowisku profesora UKSW (obecnie profesor uczelni). Aktualnie pełni funkcję sekretarza redakcji czasopisma „Ius Matrimoniale” (2011-); kierownika studiów podyplomowych „Sądownictwo i administracja w Kościele” (2015); dyrektora Instytutu Prawa Kanonicznego UKSW (2019).

Ks. Tomasz Białobrzeski w swoich badaniach naukowych koncentruje się na następujących obszarach prawa kanonicznego: 1) prawo administracyjne; 2) orzecznictwo Trybunału Roty Nuncjatury Apostolskiej w Hiszpanii; 3) prawo małżeńskie; 4) prawo wyznaniowe. Jest autorem trzech publikacji monograficznych i ponad trzydziestu artykułów naukowych. Należy do stowarzyszeń naukowych: Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego.

W 2018 roku został oznaczony tytułem kanonika. Dnia 9 sierpnia 2018 roku otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę