Ks. bp Mirosław Milewski: budujmy dom swojego życia na fundamencie Chrystusa

- Kto wierzy w Chrystusa, nigdy nie dozna zawodu. Mimo światowych burz i międzynarodowych huraganów trzeba pozostać świadkami nadziei, nie bać się budować domu swojego życia na fundamencie Chrystusa – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski 29 czerwca br. w Grudusku. W uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła przewodniczył Mszy św. odpustowej.

Parafia Grudusk

Bp Mirosław Milewski w homilii odwołał się do Ewangelii dnia (Mt 16,13-19), w której Jezus zapowiedział św. Piotrowi, że ten będzie skałą, ma której On zbuduje Kościół;powierzył Piotrowi władzę w Kościele. Hierarcha przypomniał losy św. Piotra oraz św. Pawła. Zwrócił uwagę na ich wierność Chrystusowi i śmierć męczeńską u początków chrześcijaństwa.

- Jezus wzywa do budowania na skale, bo tylko wtedy nasz dom nie runie. Budować na skale to znaczy budować na Chrystusie, na fundamencie, któremu na imię „Miłość ukrzyżowana”. To budować z Kimś, kto z wysokości krzyża wyciąga ramiona i powtarza przez całą wieczność, że nas kocha. Budować na Chrystusie, to wreszcie oprzeć wszystkie swoje pragnienia, tęsknoty, marzenia, ambicje i plany na Jego woli - zaakcentował biskup pomocniczy.  

Zwrócił też uwagę, że budować na skale, to znaczy mieć świadomość, że mogą pojawić się przeciwności. Budowa na skale, to nie jest ucieczka przed żywiołami, które są wpisane w tajemnicę człowieka. Budować na skale, to znaczy wiedzieć, że w trudnych chwilach można zaufać Bożej mocy, i to będzie budowanie mądre.

- Nie chcemy mieszkać w domku z kart. Nie warto stawiać domu swojego życia na ruchomych piaskach własnej wizji świata. Dom na Skale, którą jest Chrystus, nie zawali się pod wpływem niespodziewanej sytuacji, nagłej śmierci bliskiej osoby czy krachu na giełdzie - zauważył bp Milewski.  

Powiedział również, że dom zbudowany na Skale Chrystusowej nie runie tak po prostu. Kto wierzy w Chrystusa, nigdy nie dozna zawodu. Mimo „światowych burz i międzynarodowych huraganów trzeba pozostać świadkami nadziei”, nie bać się budować „domu swojego życia na fundamencie Chrystusa”.

- Święci Piotr i Paweł, tak różni od siebie, z innym bagażem doświadczeń, z innymi poglądami, z innym spojrzeniem na chrześcijaństwo, stworzyli wspólnie fundament Kościoła Chrystusowego, komunię ludzi wierzących w Boga. Choć różnili się od siebie w powołaniu i jego realizacji, a nawet w ludzkich cechach, łączyła ich miłość do Chrystusa i Kościoła, gorliwość o zbawienie dusz i męczeńska śmierć, którą przypieczętowali swoje oddanie i miłość ku Chrystusowi – zaznaczył biskup.  

Parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Grudusku znajduje się w dekanacie dzierzgowskim. Jej proboszczem jest ks. Jerzy Jakubowski. Parafia powstała w XII lub XIII wieku. Prawdopodobnie już w XI wieku w Grudusku istniał kościół. Obecna świątynia parafialna została konsekrowana w 1910 roku przez bł. abp. Antoniego J. Nowowiejskiego.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę