Ks. biskup R. Marcinkowski: Benedykt XVI był stróżem ogólnoludzkich wartości

- Papież Benedykt XVI był stróżem ogólnoludzkich wartości. Podziękujmy mu za jego miłość do Polski i Polaków, rodaków Jana Pawła II - powiedział ks. biskup Roman Marcinkowski 1 stycznia br. w katedrze płockiej. Wieczornej Mszy św. w intencji zmarłego papieża seniora przewodniczył biskup płocki Szymon Stułkowski.

Katedra Benedykt

Bp Szymon Stułkowski podczas Mszy św. podkreślił, że papież senior Benedykt XVI, który zmarł 31 grudnia, był wybitnym człowiekiem, teologiem, biskupem, papieżem. Zaznaczył, że wspólna modlitwa w jego intencji jest wypełnieniem prośby zwartej w pozostawionym testamencie duchowym: aby modlić się za papieża by „Pan przyjął go do wiecznych mieszkań, mimo wszystkich jego grzechów i niedoskonałości”.

Bp Roman Marcinkowski w homilii powiedział, że emerytowany papież Benedykt XVI przekroczył już próg nowego życia, poznał tajemnicę Boga. Nie był wówczas sam, towarzyszyła mu modlitwa Kościoła w różnych zakątkach świata, zwłaszcza od środy, gdy papież Franciszek poprosił o modlitwę w intencji papieża seniora.

Przypomniał życiorys emerytowanego papieża. Podkreślił między innymi jego ogromny dorobek naukowy, w tym przyznane dwa doktoraty honoris causa w Polsce: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu: - Cechowała go prostota, głębia słowa, jasność przekazu, dalekowzroczność. Był jednym z najwybitniejszych intelektualistów XX wieku. To była służba prawdziwa – uważał kaznodzieja.

Biskup senior zwrócił też uwagę na jego bezkompromisowość w obronie wiary, a także na to, że Benedykt XVI był „stróżem ogólnoludzkich wartości”: - Dziękujemy też za jego miłość do Polski i do Polaków, rodaków papieża Jana Pawła II – powiedział biskup senior.

Przypomniał słowa Benedykta XVI z krakowskich Błoni 28 maja 2006 roku. Powiedział on wtedy miedzy innymi, że przybył do Polski i do Krakowa „z potrzeby serca, w pielgrzymce po śladach Poprzednika”. Chciał poznać ziemię, na której „dorastał do podjęcia niestrudzonej służby Chrystusowi i Jego Kościołowi powszechnemu”.

Pragnął przede wszystkim „spotkać żywych ludzi, jego Rodaków, zakosztować wiary, z której wyrósł i upewnić się, czy w niej trwają”: - Dziękujemy Benedyktowi XVI za jego miłość do Polski i do Polaków, rodaków papieża Jana Pawła II – zaznaczył bp Marcinkowski.

Przypomniał również, że w 2006 roku podczas wizyty „Ad limina” w Watykanie przedstawił papieżowi Benedyktowi „Katechizm Płocki” (wyjaśnianie twierdzeń zawartych w Katechizmie Kościoła Katolickiego, czytane w diecezji przed niedzielnymi Mszami św. ), wydany w kilku tomach. Papież przyjął go z radością i powiedział, że po raz pierwszy spotkał się z podobną inicjatywą.

Mszy św. w intencji zmarłego papieża seniora Benedykta XVI w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Płocku przewodniczył biskup płocki Szymon Stułkowski, koncelebrowali ją biskupi seniorzy Piotr Libera i Roman Marcinkowski oraz biskup pomocniczy Mirosław Milewski.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę