Ks. biskup Piotr Libera: Zmartwychwstanie Pana świętujemy w każdą niedzielę

- Świętujmy niedzielę, bo tylko w ten sposób wyznajemy, że On Jest, że zmartwychwstał - powiedział ks. biskup Piotr Libera w czasie liturgii Wigilii Paschalnej (20 kwietnia br.) w parafii Cieksyn. Zakończyła się ona procesją rezurekcyjną.

Cieksyn.jpg

Bp Piotr Libera przewodniczył koncelebrowanej liturgii Wigilii Paschalnej w parafii św. Rocha w Cieksynie, z udziałem proboszcza ks. dr. Ryszarda Kolczyńskiego.

W homilii Biskup Płocki zaznaczył, że w wielu językach nazwa niedzieli wprost nawiązuje do Zmartwychwstania: we włoskim mówi się „Domenica” - „dzień Pański”, a więc dzień Zmartwychwstałego Pana; w niemieckim „sontag - „dzień Słońca”, którym jest zmartwychwstały Chrystus; w rosyjskim „waskriesienije” - Zmartwychwstanie.

- Dlaczego tak nazwano niedzielę? Dlatego, że odkrycie pustego grobu Jezusa i pierwsze spotkania ze Zmartwychwstałym miały miejsce trzeciego po Ukrzyżowaniu - a więc w niedzielny poranek. To dlatego niedziela stała się dla uczniów Chrystusa - „dniem Pańskim”, dniem gromadzenia się razem, dniem sprawowania Mszy Świętej, nazywanej wtedy „Łamaniem chleba” – powiedział bp Libera.

Kaznodzieja przypomniał, że na początku chrześcijaństwa jego wyznawcy hołdowali starym zwyczajom, czyli świętowali szabat, bo byli Żydami. Tylko jakieś „porażające swoją mocą” wydarzenie mogło doprowadzić św. Piotra, św. Marię Magdalenę, św. Pawła, Apostołów i św. Ignacego Antiocheńskiego do zerwania z szabatem i zastąpienia go innym dniem – właśnie niedzielą.

- Tym wydarzeniem było Zmartwychwstanie. Trwajmy w tym zwyczaju, świętujmy niedzielę. Postanówmy dzisiaj, jeśli jest inaczej: będę w każdą niedzielę w kościele. To nie powinno być obowiązkiem. To radość! Bo tylko w ten sposób wyznajemy, że On Jest i posilamy się Chlebem, w którym On Jest i w którym jak uczniowie z Emaus Go rozpoznajemy – zaakcentował bp Libera.

Zgodnie z tradycją wierni wzięli udział w liturgii światła, słowa, chrzcielnej i eucharystycznej. Liturgia Wigilii Paschalnej zakończyła się procesją rezurekcyjną.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę