Ks. biskup Piotr Libera: droga ekumeniczna, to droga modlitwy i poszukiwania prawdy

- Chodźmy wspólnie ekumeniczną, ewangeliczną drogą. To „inna droga” niż poprzednie, droga wzajemnego szacunku, modlitwy, wspólnego poszukiwania prawdy – powiedział ks. biskup Piotr Libera 25 stycznia br., podczas nieszporów ekumenicznych w mariawickiej Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku. – To dążenie do normalności, do tego, aby chrześcijanie byli ze sobą, a nie przeciwko sobie – przekazał bp Marek M. Babi, biskup naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.

Mariawici 2022

W święto Nawrócenia św. Pawła bp Piotr Libera przypomniał, że w faryzeusz Szaweł doświadczył go po spotkaniu ze Zmartwychwstałym. Z całą determinacją i przekonaniem odrzucił „starego człowieka, „odnowił ducha swojego myślenia”. Biskup odwołał się do wiersza „Modlitwa trzech magów” Romana Brandstaettera, również nawróconego Żyda. W wierszu uczeni magowie pozostawili swą „zawiłą wiedzę” i wyruszyli na spotkanie z Bogiem. Prowadziła ich „gwiazda prawdziwsza od wszystkich gwiazd”. Odtąd szli „inną drogą”.

Bisku płocki powiedział, że „przeżywszy prawdziwie spotkanie z Panem, nie można już iść drogą, którą szło się do tej pory”. Wiedzieli to Trzej Święci Mędrcy, wiedział św. Paweł, wiedział Roman Brandstaetter. 30 lat temu, w 1992 roku, w Płocku zaczęto iść tą „inną, ekumeniczną drogą” - rozpoczynać Tydzień Ekumeniczny od bliskiego sercom mariawitów kościoła św. Jana Chrzciciela, a kończyć w Świątyni Miłosierdzia i Miłości.

Hierarcha odwołał się do wspomnień księdza, który uczestniczył w pierwszej ekumenicznej Mszy św. w Płocku. 30 lat temu w kościele św. Jana Chrzciciela przewodniczył jej ojciec duchowny Seminarium Duchownego, z boku klęczał bp Andrzej Suski, kazanie wygłosił śp. ks. prof. Paweł Rudnicki, mariawita, który długo szukał swojej wspólnoty wiary, w końcu wybrał mariawitów. Była to droga „inna”, ekumeniczna i ewangeliczna, droga wzajemnego szacunku, modlitwy, wspólnego poszukiwania prawdy.

W 1997 roku, ćwierć wieku temu, bp Zygmunt Kamiński przedstawił Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wypracowany w Płocku obszerny dokument „Memorandum w kwestii mariawickiej”. KEP na posiedzeniu w Częstochowie powołała Komisję do spraw Dialogu z Kościołem Starokatolickim Mariawitów. W tym samym roku propozycja ekumenicznego dialogu została przyjęta przez Radę Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.

- Dzisiaj naszą „inną drogę” wyznacza przede wszystkim pragnienie, by skupiać się na tym, co nas łączy i by zbierać wspólne, drobne „ekumeniczne ziarenka”. Te „ziarenka”, to ekumeniczne obchody Dnia Stworzenia, spotkania wigilijne na płockim rynku, ciekawe publikacje, Pomnik Biblii, który powstał w Rokiciu i nasze przyjazne relacje, i to, że potrafimy za siebie się modlić. Idźmy więc dalej, pomimo pandemii i innych przeszkód, tą ewangeliczną „inną drogą”. Idźmy cierpliwie i wytrwale - zaakcentował bp Libera.

Bp Marek M. Babi, biskup naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, gospodarz spotkania, na zakończenie wspólnej modlitwy powiedział, że Mędrcy ze Wschodu wyruszyli w drogę powrotną inną niż tą, którą dotarli do Betlejem. Nie była to powszechna zasada. Jednak gdyby wrócili starą drogą, mogło grozić im niebezpieczeństwo, a może nawet śmierć.

- My, chrześcijanie żyjący w Płocku w XXI wieku, możemy wyciągnąć z tego naukę dla siebie. Na naszych „starych drogach” nie grozi nam nic złego. Dziękujemy Bogu, że choć w różnych Kościołach różnimy się od siebie, to mamy wspólnego Ojca w niebie, a więc jesteśmy braćmi i siostrami. Czy powinniśmy szukać nowych ścieżek? Tak, i to nie dlatego, że stare są złe, ale dlatego, że wciąż pojawiają się nowe możliwości dotarcia do ludzi, ale także dlatego, że Bóg naprawdę pragnie, abyśmy byli jedno, jak modlił się Jezus Chrystus. Nie porzucając dróg, które znamy, szukajmy dróg i sposobów, by składać wspólne świadectwo wiary w Trójjedynego Boga - podkreślił bp Babi.

Stwierdził też, że niektórzy są wzburzeni współczesną formułą działalności ekumenicznej, a przecież ekumeniści poprzedniego pokolenia tęsknili do takich spotkań. To dążenie do normalności, aby „chrześcijanie byli ze sobą, a nie przeciwko sobie”.

- Módlmy się o jedność, ale też za chrześcijan na Bliskim Wschodzie, gdzie trwają walki, giną ludzie, gdzie nasi bracia i siostry są prześladowani za to, że trwają w wierze Jezusa Chrystusa.
Módlmy się, aby chrześcijanie wskazywali drogi prowadzące do pokoju, także pomiędzy wszystkimi ludźmi – wezwał biskup mariawicki.

Nieszporom ekumenicznym w Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku przewodniczył kapłan M. Gabriel Grabarczyk, proboszcz parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Pepłowie koło Płocka. Uczestniczył w nich między innymi ks. mitrat Eliasz Tarasiewicz, proboszcz parafii prawosławnej w Płocku.

Nieszporami w katedrze Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Płocku zakończono tegoroczne spotkania w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, inicjowane przez ks. kan. dr. Włodzimierza Piętkę, diecezjalnego referenta ds. ekumenii.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę