Ks. biskup Piotr Libera do strażaków: trzeba krzewić szlachetność serca

Do krzewienia szlachetności serca w braterskiej wspólnocie strażackiej zachęcił ks. biskup Piotr Libera strażaków w parafii Wieczfnia Kościelna (1 maja 2022 r.). Przewodniczył Eucharystii w 100. rocznicę powołania miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Na pamiątkę jubileuszu w Wieczfni stanęła figura św. Floriana.  

Wieczfnia.jpg

Bp Piotr Libera podziękował strażakom za kulturę strażacką: kulturę munduru, orkiestr, remiz, rytuału. Przypomniał, że założycielami lub współzałożycielami straży byli często kapłani. Gdy w czasach PRL-u próbowano eliminować sztandary, na których po jednej stronie był orzeł w koronie, a na drugiej św. Florian, wiele jednostek nie godziło się na to.

- Strażak wie, że choć tak po ludzku to on strzeże od „powietrza, ognia i wojny”, to musi umieć też wołać do Najwyższego: „od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas, Panie”. I wie, że najlepiej czuwa, najlepiej strzeże sumienia przy konfesjonale, przy ołtarzu, przy Pańskim Grobie - wymienił hierarcha.

Dodał, że zawierzeniu, zaufaniu musi towarzyszyć sumienie - szlachetność serca. Trzeba tę szlachetność serca, sumienia w sobie obronić, trzeba ją krzewić. Szlachetność serca, to nie cnota elit - to cnota Polski, która potrafi jeszcze klękać i chylić sztandary przed Bogiem, która umie pozostać wierna ślubnej obrączce, nie godzi się „majstrować” przy początku i kresie ludzkiego życia, nie pozwala wychowywać młodego człowieka na pornograficznych filmach i pełnych agresji obrazach czy grach, nie chce, by jej służby zachowywały się kiedykolwiek tak niegodnie, tak bez honoru, jak to dzieje się u najeźdźców za wschodnią granicą.  

- Straż Pożarna jest służbą, spoczywa na niej odpowiedzialność za ludzkie życie, szczególnie zagrożone, za wspólne dobro osady, wiosek. Często tego ducha służby przekazali przodkowie. Żadna z organizacji pożytku publicznego nie może poszczycić się taką rodzinną, wielopokoleniową historią, sztafetą strażackich pokoleń, uczenia się syna od ojca ofiarnej służby – powiedział kaznodzieja.

Bp Libera modlił się też za druhów, którzy już odeszli do Pana, ponieważ „do szlachetności serca, sumienia należy także pamięć”.

Jubileusz upamiętniono figurą św. Floriana, patrona strażaków, ustawioną w sąsiedztwie remizy strażackiej i kościoła parafialnego. W programie uroczystości znalazło się też wręczenie odznaczeń wyróżniającym się strażakom. Jubileuszowa jednostka OSP została odznaczona Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz medalem Pro Masovia, przyznanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieczfni Kościelnej powstała w kwietniu 1922 roku. Jej pierwszym prezesem był ks. Hieronim Syski, a naczelnikiem Władysław Piekarski. Obecnie prezesem jednostki OSP jest Tadeusz Skolimowski. Kapelanem strażaków jest ks. kan. Tadeusz Jabłoński, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Wieczfni Kościelnej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę