Ks. biskup Mirosław Milewski: w Kościele przyszłości musimy nawzajem się słuchać

W bazylice katedralnej płockiej 2 maja 2022 r. odbyło się zakończenie etapu diecezjalnego procesu synodalnego. Nieszporom ku czci św. Zygmunta, patrona miasta Płocka przewodniczył biskup płocki Piotr Libera, natomiast słowo wygłosił biskup pomocniczy Mirosław Milewski: - Słuchanie w grupach i wspólnotach ma sens i w nim zawiera się przyszłość Kościoła, na tym będzie polegać i taki będzie Kościół przyszłości - podkreślił prepozyt Kapituły Katedralnej Płockiej.

963D8B02 30E3 4F82 BAC4 968A4A75A9B6

Duchowieństwo, świeccy i osoby konsekrowane w dniu zakończenia procesu synodalnego w diecezji modlili się przy relikwiach św. Zygmunta, patrona miasta Płocka, w jego wspomnienie liturgiczne. Była adoracja eucharystyczna, medytacja słowa Bożego i nieszpory o św. Zygmuncie, królu i męczenniku, żyjącym na przełomie V i VI wieku.

Bp Mirosław Milewski powiedział, że synod się nie kończy, ponieważ „Kościół jest synodem”, jak naucza papież Franciszek. Ojciec święty zachęca, aby „uczyć się synodalności, czyli nowego, a zarazem starego sposobu myślenia i życia Kościołem”.

- Synodalność to liczenie na Boga i liczenie się z Bogiem, ale to także liczenie na ludzi i liczenie się z ludźmi. Proces synodalny pokazał na nowo, że Kościół ma sens tylko wtedy, gdy dajemy w nim pierwsze miejsce Bogu. Bez Niego nasze celebry mogą być świadectwem jedynie ludzkiej próżności. Liczyć na Boga i liczyć się z Bogiem to nieść przekonanie, że w każdej naszej pracy potrzebujemy Jego wsparcia i wsłuchania się w Jego głos – powiedział biskup pomocniczy w Płocku.

Podkreślił, że doniosłym owocem procesu synodalnego w diecezji jest adoracja w czasie dni eucharystycznych. W ciągu całego roku, codziennie w innym miejscu w diecezji, trwa proces synodalny, gdy przed Najświętszym Sakramentem „pytamy Boga o to, jak nawracać się duszpastersko”. Wyraził nadzieję, że dni eucharystyczne pobudzą do większej troski o piękno liturgii w parafiach i wspólnotach: - Jeśli będziemy liczyli się z Bogiem przy ołtarzu wówczas Kościół będzie naprawdę synodem - na poziomie parafii, dekanatu i diecezji - zaakcentował bp Milewski.

Dodał, że prawdziwy proces synodalny to nie tylko liczenie się z Bogiem, ale to także liczenie się z ludźmi. Doświadczenie odbytych spotkań na nowo uświadomiło, jak ważne jest słuchanie siebie nawzajem i usłyszenie tego, co mówi drugi człowiek. Słuchanie w grupach i wspólnotach ma sens i w nim zawiera się przyszłość Kościoła, na tym będzie polegać i taki będzie Kościół przyszłości.

- Styl synodalny, czyli słuchanie siebie nawzajem i wspólne poszukiwanie rozwiązań to jedyna droga do skutecznego głoszenia Ewangelii w rozkrzyczanym i pogmatwanym świecie. Styl synodalny polega wspólnym wędrowaniem razem duchownych i wiernych świeckich. Styl synodalny to, przywołując papieża Franciszka, budowanie szpitala polowego. Doświadczyliśmy tego stylu, wszyscy razem, gdy zajęliśmy się milionami uchodźców wojennych z Ukrainy. To, można powiedzieć, synod w praktyce - stwierdził biskup.

Zaapelował do uczestników uroczystości synodalnej, aby słuchanie było stylem pracy w parafiach i diecezji. To „modus operandi” Kościoła: gdy księża nie boją się słuchać głosu wiernych, a wierni chcą słuchać słów duchownych.

Bp Milewski przypomniał ponadto, że piętnaście lat temu 2 maja 2007 roku, w liturgiczne wspomnienie św. Zygmunta, papież Benedykt XVI ogłosił nominację bp. Piotra Libery na stolicę biskupią w Płocku. Życzył, aby w synodalnym prowadzeniu Kościoła płockiego wspierał ordynariusza św. Zygmunt.

W uroczystym zakończeniu procesu synodalnego w diecezji oraz nieszporach ku czci św. Zygmunta uczestniczyli księża kanonicy trzech kapituł: Katedralnej w Płocku, Kolegiackiej św. Michała w Płocku, Kolegiackiej w Pułtusku, dziekani, księża pracujący w różnych parafiach i instytucjach diecezjalnych, alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, siostry zakonne, uczestnicy świeccy procesu synodalnego.

Proces synodalny w diecezji płockiej rozpoczął się 7 listopada 2021 roku. Od tamtego czasu spotkania synodalne odbywały się w różnych gremiach i wspólnotach. Koordynatorami tego procesu w diecezji płockiej byli: ks. dr Wojciech Kućko, dyrektor wydziału ds. rodzin Kurii Diecezjalnej w Płocku, wykładowca akademicki (WSD Płock, UKSW Warszawa) i dr Witold J. Wybult, pracownik Sądu Biskupiego oraz wydziału ds. rodzin Kurii Diecezjalnej w Płocku.  

Uroczystość była transmitowana przez Katolickie Radio Diecezji Płockiej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę