Ks. biskup Mirosław Milewski do politechników: strzeżmy się „kultury odrzucenia”

O tym, żeby strzec się „kultury odrzucenia”, która dotyka ludzi wykluczonych oraz rzeczy, które szybko stają się śmieciami, powiedział ks. biskup Mirosław Milewski 30 września br. do społeczności akademickiej płockiej Filii Politechniki Warszawskiej. Nowy rok akademicki rozpoczęło w niej około 500 studentów.

Polittechnika_warszawska.jpg

Bp Mirosław Milewski w słowie do politechników odwołał się do encykliki „Laudato sì” papieża Franciszka, która nawiązuje do „Pieśni słonecznej”, napisanej w XIII w. przez św. Franciszka z Asyżu. Papież Bergoglio dał swojej encyklice podtytuł: „poświęcona trosce o wspólny dom”.

- Świat to nasz wspólny dom. To miejsce, którego los nie może być obojętny nikomu. Jako naukowcy i studenci przyglądacie się światu, który można zważyć, zmierzyć, opisać i uczynić bardziej wygodnym dla nas, jego użytkowników. W waszych działaniach nie powinno zabraknąć postawienia pytań, które także przypomina Franciszek: czy wszystko wolno? czy każdy eksperyment powinien być przeprowadzony? gdzie są granice naszego działania? – wskazał gość inauguracji.

Dodał, że ten wspólny dom, czyli świat nieco podupadł. Trzeba więc go pilnie ratować przed jeszcze większą ekonomiczną eksploatacją, przed iluzją nieograniczonego wzrostu gospodarczego. Domownicy tego gmachu świata nie mogą zapominać o etyce, o zasadach, bez których może on zamienić się w nicość.

- Wśród negatywnych zjawisk encyklika „Laudato sì” wskazuje na „kulturę odrzucenia”, która dotyka zarówno ludzi wykluczonych, jak i przedmiotów, które szybko stają się śmieciami” – zaakcentował biskup pomocniczy diecezji płockiej.

Życzył też społeczności uczelni, aby nowy rok akademicki stał się dla niej okazją do zastanowienia się, czy uczelnia mogłaby zrobić coś więcej dla walki z „kulturą odrzucenia”, jak zadbać o większą racjonalność w gospodarowaniu „wspólnym domem”, by pozostał takim dla innych pokoleń.

Naukę w płockiej filii Politechniki Warszawskiej w Płocku w nowym roku akademickim rozpoczęło około 500 studentów pierwszego roku Na pierwszym roku trzyletnich studiów licencjackich i inżynierskich kształcić się będzie 339 studentów, natomiast na studiach magisterskich - 154 kandydatów do tytułu magistra.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę