Konkurs w 100-lecie Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek

„Męka Pańska w oczach dzieci i młodzieży” – taki tytuł nosi konkurs plastyczny i literacki, którego finał na etapie diecezjalnym odbył się w Płocku. Konkurs zorganizowano z okazji obchodów 100-lecia Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek, których dom macierzysty znajduje się w tym mieście: - Niech ten konkurs przyczyni się do rozbudzenia jeszcze większej miłości do Chrystusa Ukrzyżowanego – powiedziała m. Agnes Jaszczykowska, przełożona generalna zgromadzenia.

Pasjonistki_100.jpg

Konkurs pod nazwą „Męką Pańska  oczach dzieci i młodzieży” to jeden z punktów obchodów 100-lecia istnienia Zgromadzenia Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa (Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek). W Płocku znajduje się dom macierzysty zgromadzenia, a w kościele farnym – sarkofag z doczesnymi szczątkami założycieli m. Józefy Hałacińskiej.

Etap diecezjalny konkursu odbył się w kilku miejscach miasta, związanych z historią zgromadzenia. Najpierw jego uczestnicy zebrali się w kościele farnym, gdzie katechetka s.  Monika Banaszczak CP opowiedział o założycielce zgromadzenia.

Tym, co miało wyróżniać zgromadzenie założone przez m. Hałacińską od innych zakonów, które także szerzyły kult Męki Pańskiej, miało być wynagradzanie Panu Jezusowi za grzechy świata. Dzieci także mogą wynagradzać Panu Jezusowi przez rzetelne odrabianie lekcji, słuchanie rodziców bez komentarzy, zrobienie dobrego uczynku dla kolegi, zwłaszcza takiego, którego mniej się lubi - sugerowała siostra.

W miejscu, w którym często modliła się założycielka zgromadzenia, wspólnie pomodlono się Koronką do Najświętszych Ran Pana Jezusa oraz za wstawiennictwem sługi Bożej m. Józefy Hałacińskiej. Odbył się także m.in. koncert pieśni pasyjnych, a przełożona generalna zgromadzenia m. Agnes Jaszczykowska CP podziękowała wszystkim zaangażowanym w zorganizowanie diecezjalnego finału konkursu: - Niech ten konkurs przyczyni się do rozbudzenia jeszcze większej miłości do Chrystusa Ukrzyżowanego - życzyła siostra.

Kolejnym punktem programu była gra terenowa „W drodze za Ukrzyżowanym”, przybliżająca postać matki założycielki i charyzmat zgromadzenia. Uczestnicy, przemierzając płocką Starówkę, wykonywali konkretne zadania. Zakończenie gry nastąpiło w domu macierzystym Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek przy ul. Sienkiewicza 24. Tam też odbyło się ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród. 

Na konkurs plastyczny nadesłano 246 prac. W gronie autorów najlepszych prac plastycznych znaleźli się: w kategorii kl. I-III - Klaudia Krawczyk (nauczyciel Bożena Kołodziejska), Amelia Kołodziejska (nauczyciel Barbara Sobiech), Kinga Adamowska (nauczyciel Helena Kalinowska); w kategorii kl. IV-VI - Wiktoria Michalska (nauczyciel Maria Jagodzińska), Amelia Kotarska (nauczyciel Izabela Meler), Artur Wiśniewski (nauczyciel Mariola E.  Zychora).

Z kolei w konkursie literackim (m. in. pisano list do m. Józefy Hałacińskiej) wzięło udział 36 osób. W kategorii kl. IV-VI i III klasy gimnazjum nagrody otrzymali: Kacper Podlaski (nauczyciel Katarzyna Żochowska), Zofia Rynowska (nauczyciel Renata Przybyłowska) i Agata Zawadzka (nauczyciel Anna Witkos). W kategorii szkół ponadpodstawowych nagrodzeni zostali: Damian Kicki (nauczyciel Bogusław Brykała), Hubert Tyburski (nauczyciel Edyta Tyburska), Szymon Czarzasty (nauczyciel Bogusław Brykała).

W diecezji płockiej konkurs „Męka Pańska oczami dzieci i młodzieży” koordynowała s. Dominika Dudzik CP z wydziału katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej. Finał ogólnopolski konkursu odbędzie się w czerwcu w Łodzi.

Zgromadzenie Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa (Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek) powstało 13 lipca 1918 r. z inicjatywy m. Józefy Hałacińskiej. Oparte jest na III Regule św. Franciszka Serafickiego. Jest zgromadzeniem na prawie papieskim, kontemplacyjno-czynnym, habitowym. Charyzmatem zgromadzenia jest miłość do Chrystusa Ukrzyżowanego, wyrażająca się w kulcie Męki Pańskiej. Kult ten koncentruje się na kontemplacji Tajemnicy Odkupienia: męki, śmierci i uwielbienia Chrystusa. Hasłem zgromadzenia są słowa: „Miłość Chrystusa przynagla nas” (2 Kor 5,14), czyli do służenia bliźnim przez apostolstwo: modlitwy, cierpienia, ofiary i działalności zewnętrznej. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę