Komunikat Kapituły Kolegiackiej św. Michała w Płocku

Św. Michał Fara
Komunikat Kapituły Kolegiackiej św. Michała w Płocku
V edycja Nagrody św. Michała Archanioła „Świadek wiary”
Czas pewnej izolacji społecznej, spowodowanej koniecznością zminimalizowania rozprzestrzeniania się SARS-COV-2, stanowi dla wielu chrześcijan okazję do inicjowania nowych form głoszenia Ewangelii i miłości bliźniego. Kapituła Kolegiacka św. Michała w Płocku, która od czterech lat honoruje Nagrodą „Świadek wiary” młodych chrześcijan podejmujących wysiłki zmierzające do upowszechniania nauki Jezusa Chrystusa oraz zaradzania biedzie materialnej i duchowej człowieka, ogłasza konkurs mający na celu wyłonienie Laureata tej nagrody w roku 2021.

Nagroda św. Michała Archanioła „Świadek wiary” jest przyznawana za doniosłą działalność katolików, w szczególności młodych, na rzecz szerzenia Królestwa Bożego w świecie. Wyróżnienie może dotyczyć całokształtu aktywności lub konkretnych osiągnięć o szczególnie istotnym znaczeniu dla rozwoju kultury chrześcijańskiej. Podstawowym kryterium oceny działalności lub osiągnięć kandydatów do Nagrody są korzyści duchowe i dobro wspólne, uzyskane przez Kościół, zwłaszcza Kościół Płocki. Zasady i tryb przyznawania Nagrody określono w Regulaminie Nagrody „Świadek wiary”; jest on dostępny na stronie: www.diecezjaplocka.pl

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać osoby fizyczne i prawne, które posiadają zamieszkanie lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; w danej edycji konkursu podmiot może zgłosić tylko jedną kandydaturę. W zgłoszeniu należy wskazać tożsamość, adres zamieszkania, numer telefonu i parafię kandydata do Nagrody oraz przedstawić uzasadnienie merytoryczne wniosku. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę kandydata oraz oświadczenie, w którym wnioskodawca potwierdza prawdziwość danych zwartych w wniosku i legalność materiałów udostępnionych w związku z konkursem. Wnioski o uhonorowanie Nagrodą należy składać do 12 września 2021 r. na adres: Kapituła Kolegiacka św. Michała w Płocku, Sekretariat Kapituły Nagrody św. Michała Archanioła „Świadek wiary”, ul. Kazimierza Wielkiego 1, 09-400 Płock. 

Nagroda św. Michała Archanioła „Świadek wiary” przyznawana jest corocznie przy okazji obchodu święta świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. W tym roku wspomniana uroczystość będzie miała miejsce w kościele farnym w Płocku w niedzielę 26 września o godz. 18.00.
Płock, dnia 7 lipca 2021 r.

Ks. Jan Krajczyński
Przewodniczący Kapituły Nagrody