Komunikat Diecezjalnego Duszpasterza Kobiet z dnia 10.05.2023

Plakat Ogólnopska Pielgrzymka Kobiet Na Jasną Górę 21 Maja 2023

Krajowa Rada ds. Duszpasterstwa Kobiet zaprasza kobiety na Ogólnopolską Pielgrzymkę Kobiet na Jasną Górę pod hasłem „Odwagi! Nie bójcie się!”, która odbędzie się w niedzielę 21 maja br. Będzie to okazja, aby przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej wypraszać łaskę odwagi bycia świadkiem Jezusa dla wszystkich współczesnych kobiet. Spotkanie na Jasnej Górze rozpocznie się o godz. 12.00 w sali o. Augustyna Kordeckiego. Punktem centralnym będzie Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu. Spotkanie zakończy modlitwa różańcowa.

Zachęcam do organizacji wyjazdu w formie zorganizowanej z parafii oraz indywidualnej.

Ks. Łukasz Zdunkiewicz
Diecezjalny Duszpasterz Kobiet
Sekretarz Krajowej Rady ds. Duszpasterstwa Kobiet KEP

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę