Komunikat ceremoniarza biskupiego w związku z uroczystością koronacji w imieniu i powagą Papieża wizerunku NMP w Smardzewie

Przekazujemy ważny komunikat w związku z sierpniowymi uroczystościami w smardzewskim sanktuarium:

Trybularz.jpg

KOMUNIKAT CEREMONIARZA BISKUPIEGO
W ZWIĄZKU Z UROCZYSTOŚCIĄ KORONACJI W IMIENIU I POWAGĄ PAPIEŻA WIZERUNKU NMP W SMARDZEWIE
SMARDZEWO, 15 SIERPNIA 2019 R., GODZ. 12.00

1. Księża Prałaci i Kanonicy Gremialni trzech kapituł naszej diecezji uczestniczą we Mszy św. w strojach chórowych i zajmują wskazane miejsca.
2. Księża Koncelebransi przywożą ze sobą alby, cingulum oraz białe maryjne ornaty (z czasu Peregrynacji Obrazu MB Jasnogórskiej) lub białe stuły i zajmują wskazane miejsca.
3. W procesji wejścia uczestniczą tylko Księża Biskupi i najbliższa asysta.
4. Kierowców autokarów i samochodów osobowych proszę o podporządkowanie się poleceniom osób ze służb porządkowych, które będą wskazywały miejsca parkingowe.
5. Po Mszy św. kapłani, siostry zakonne oraz zaproszeni imiennie goście są zaproszeni przez Księdza Kustosza Sanktuarium na obiad w restauracji Dwór w Dłużniewie (przy drodze krajowej nr 7, ok. 10 km od Płońska w kierunku Gdańska).
Płock, dn. 22 lipca 2019 r.

ks. Dariusz Malczyk
Ceremoniarz biskupi

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę