Komunikat Ceremoniarza Biskupiego w związku z obchodami 20. rocznicy beatyfikacji bł. Abp. A. J. Nowowiejskiego i bł. Bp. L. Wetmańskiego

Niedziela, 16 czerwca 2019 r., godz. 15.00 w Ciechanowie w parafii pw. Płockich Biskupów Męczenników

Biskupi.jpg

1. Do koncelebry zaproszeni są wszyscy Księża, z wyjątkiem Księży Prałatów i Kanoników Gremialnych trzech kapituł naszej diecezji, którzy we Mszy św. uczestniczą w strojach chórowych i zajmują wskazane miejsca.
2. Księży koncelebransów proszę o zabranie ze sobą alby, cingulum oraz białej stuły. Koncelebransi ubierają się do Mszy św. w zakrystii kościoła, a następnie zajmują wskazane miejsca przed ołtarzem polowym. W procesji wejścia z zakrystii kościoła uczestniczą tylko Księża Biskupi z najbliższą asystą.
3. Księży, którzy nie będą koncelebrować, proszę o zabranie ze sobą komży.
4. Miejsca parkingowe dla samochodów osobowych i autokarów będą znajdować się na placu przed kościołem.
5. Po Mszy św. wszyscy kapłani są zaproszeni na posiłek do budynku plebanii.
Płock, dn. 8 czerwca 2019 r.


ks. Dariusz Malczyk
ceremoniarz biskupi

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę