Kazania pasyjne w bazylice katedralnej w Płocku w czasie Gorzkich Żali w Wielkim Poście 2020 roku

W kolejne niedziele Wielkiego Postu 2020 roku kazania pasyjne w czasie nabożeństw Gorzkich Żali w bazylice katedralnej w Płocku głosić będą następujący kapłani:

Ambona1.jpg

I Niedziela Wielkiego Postu, 1 marca 2020 r. - ks. dr Grzegorz Zakrzewski;

II Niedziela Wielkiego Postu, 8 marca 2020 r. - ks. kan. dr Jarosław Kamiński;

III Niedziela Wielkiego Postu, 15 marca 2020 r. - ks. kan. dr Andrzej Leleń;

IV Niedziela Wielkiego Postu, 22 marca 2020 r. - ks. kan. dr Włodzimierz Piętka;

V Niedziela Wielkiego Postu, 29 marca 2020 r. - ks. kan. mgr Robert Banasiak;

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, 5 kwietnia 2020 r.- ks. kan. mgr Adam Przeradzki.

Serdecznie zapraszam do bazyliki katedralnej w Płocku na nabożeństwo Gorzkich Żali z medytacją słowa Bożego - kazaniem pasyjnym, w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.00.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami…

Płock, 26 lutego 2020 r.

† Piotr Libera
BISKUP PŁOCKI

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę