Jubileusze 50-lecia kapłaństwa w Seminarium

Księża z diecezji płockiej, którzy w 1969 roku przyjęli święcenia kapłańskie, obchodzili 17 czerwca br. swój kapłański jubileusz. W kaplicy Dobrego Pasterza w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku koncelebrowali Mszę św.: - Wytrwaliście przez głoszenie prawdy i moc Bożą - powiedział w homilii ks. biskup Piotr Libera.

Zloty_jubileusz_2019.jpg

Księży jubilatów oraz profesorów w kaplicy Dobrego Pasterza płockiego seminarium powitał ks. prał. dr Marek Jarosz, rektor uczelni. Odwołał się do słów św. Grzegorza Wielkiego, który będąc w podeszłym wieku pisał o związanych z nim troskach. Jubilaci mają więc prawo ponarzekać w Bożym duchu, ale tego dnia przede wszystkim będą dziękować Bogu.

Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył bp Piotr Libera. Zaznaczył, że księża jubilaci od pół wieku wciąż są „sługami Boga”. Przypomniał, w jakich warunkach historycznych kształtowało się ich kapłaństwo. Gdy na początku lat 60. minionego wieku zdecydowali się odpowiedzieć na Chrystusowe „Pójdź za mną”, były czasy najbardziej „przaśnej  „gomułkowszczyzny”. Kościół działał „wosaczeniu”.

- Księża, niekiedy wręcz w nieludzkich warunkach, uczyli religii w salkach katechetycznych. Kontrolowano dosłownie wszystko. Waszych rektorów opisywano w raportach bezpieki jako „fanatyków religijnych”. UB tak daleko inwigilowało seminarium, że miało nawet listę wahających się w powołaniu kleryków – wymieniał bp Libera.

Po „Liście biskupów polskich do biskupów niemieckich” z 1965 roku rozpętano wręcz histeryczny atak, że biskupi sfałszowali historię. Pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku przez Zachód przetaczała się fala rewolucji obyczajowej.

Księża jubilaci jednak wytrwali - „przez wielką cierpliwość, wśród utrapień”, „przez głoszenie prawdy i moc Bożą”. Także dlatego, że w tamtych ponurych czasach u steru Kościoła w Polsce stał jasny, wyrazisty i zdecydowany Prymas Tysiąclecia. Potem nadszedł czas Papieża Polaka z jego pielgrzymkami do Ojczyzny i „Solidarność”. Księża wytrwali robiąc to, co zwykli robić: katechizując, spowiadając, organizując i prowadząc rekolekcje, kolędując, remontując i wznosząc świątynie, plebanie.

Hierarcha życzył też jubilatom, aby zachowali pokój serca, kapłańską powagę i równowagę, łagodność i pogodę ducha, „nie stawiali oporu złemu”, lecz zło dobrem zwyciężali. Także, by byli cichymi i dobrymi ojcami duchownymi, cierpliwymi przewodnikami duchowymi i doświadczonymi spowiednikami.

Odmówiona została także modlitwa błogosławieństwa jubilatów z wezwaniem Ducha Świętego. Ponadto każdy z jubilatów otrzymał od biskupa płockiego list okolicznościowy. Wybrzmiało także dziękczynne „Te Deum”.

W imieniu jubilatów słowo wygłosił ks. Romuald Andruszkiewcz. Podziękował za wspólną modlitwę, zaznaczając, że seminaryjna kaplica Dobrego Pasterza jest darzona przez nich wielkim sentymentem, ponieważ spędzało się w niej wiele godzin. Przyszli księża często spoglądali na umieszczone tam hasło „Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem ”.     

W imieniu seminarzystów życzenia złożył diakom Piotr Adamiak, który podziękował księżom jubilatom za świadectwo, tak potrzebne osobom formującym się do kapłaństwa. 

Fotorelacja Gościa Płockiego - Złoci Jubilaci 2019

W rocznicowej uroczystości 17 czerwca uczestniczyło dwóch byłych profesorów seminaryjnych księży jubilatów: ks. kan. dr Andrzej Rojewski i ks. mgr Hieronim Chamski.

Księża obchodzący półwiecze kapłaństwa, święcenia przyjmowali w 1969 r. w kilku miastach diecezji z rąk biskupów: Bogdana Sikorskiego, Piotr Dudźca i Jana Wosińskiego. W gronie jubilatów znaleźli się emerytowani proboszczowie. Niektórzy z nich pełnili ważne funkcje w diecezji. Ks. prał. dr Jan Kasiński był notariuszem i sędzią Sądu Biskupiego. Ks. mgr Romuald Andruszkiewicz był wicedyrektorem Domu Księży Emerytów i kapelanem w Hospicjum Płockim pw. św. Urszuli Ledóchowskiej. Ks. kan. mgr Edmund Makowski był kapelanem świeckich służb mundurowych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę