IV edycja nagrody "Świadek wiary"

Okres zmagania się ludzi z pandemią koronawirusa, jak każdy inny czas, stanowi dla chrześcijan doskonałą okazję do realizowania czynów miłości bliźniego. Kapituła Kolegiacka św. Michała w Płocku, która od kilku lat honoruje Nagrodą „Świadek wiary” młodych przyjaciół Jezusa Chrystusa, którzy nie ograniczają swej aktywności do zaspokajania własnych potrzeb, ale usiłują zaradzać różnorakim formom biedy materialnej i duchowej, ogłasza konkurs mający na celu wyłonienie laureata wspomnianej nagrody w roku 2020.

Michael.jpg

Nagroda św. Michała Archanioła „Świadek wiary” jest przyznawana za wybitne i nowatorskie działania katolików, zwłaszcza młodych, na rzecz szerzenia Królestwa Bożego w świecie. Wyróżnienie może dotyczyć całokształtu działalności lub określonych osiągnięć o szczególnie istotnym znaczeniu dla rozwoju kultury chrześcijańskiej. Podstawowym kryterium oceny działalności lub osiągnięć kandydatów do Nagrody są korzyści duchowe i dobro wspólne, uzyskane przez Kościół, w szczególności Kościół Płocki. Zasady i tryb przyznawania Nagrody określono w Regulaminie Nagrody „Świadek wiary”, który jest dostępny na stronie www.diecezjaplocka.pl.
Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać osoby fizyczne i prawne, które posiadają zamieszkanie lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W danej edycji konkursu podmiot może zgłosić tylko jedną kandydaturę. W zgłoszeniu należy określić tożsamość, adres zamieszkania, numer telefonu i parafię kandydata do Nagrody oraz przedstawić uzasadnienie merytoryczne wniosku. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę kandydata oraz oświadczenie, w którym wnioskodawca potwierdza prawdziwość danych zwartych we wniosku i legalność materiałów udostępnionych w związku z konkursem. Wnioski o uhonorowanie Nagrodą należy składać do 12 września 2020 r. na adres: Kapituła Kolegiacka św. Michała w Płocku, Sekretariat Kapituły Nagrody św. Michała Archanioła „Świadek wiary”, ul. Kazimierza Wielkiego 1, 09-400 Płock.
Nagroda św. Michała Archanioła „Świadek wiary” przyznawana jest corocznie przy okazji obchodu święta świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. W tym roku wspomniana uroczystość będzie miała miejsce w kościele farnym w Płocku w niedzielę 27 września o godz. 18.00.

 

Ks. Jan Krajczyński
Przewodniczący Kapituły Nagrody

 Regulamin Nagrody „Świadek wiary”