Informacja dotycząca Modlitewników Pielgrzymów Duchowych

Szanowni Księża! Pragnę poinformować, że w pierwszych dniach lipca do parafii każdego Ks. Dziekana trafią Modlitewniki dla Pielgrzymów Duchowych. Proszę o ich odebranie od Księży Dziekanów i ogłoszenie w parafiach Pielgrzymki Duchowej.

Mbkuria1.jpg

Przypominam, że Pielgrzymka Duchowa odbywa się na takich samych zasadach jak w poprzednich latach. Ten, kto pragnie towarzyszyć pielgrzymom pieszym, zapisuje się w swojej parafii, zostawiając swoje dane (będą wysłane pozdrowienia od Pielgrzymów z Trasy Pielgrzymki). Zapisany Pielgrzym Duchowy otrzymuje Modlitewnik, za który jest dobrowolna ofiara na rzecz dzieła Pieszej Pielgrzymki Diecezji Płockiej.

Wszystkie Listy Pielgrzymów Duchowych najlepiej przywieźć do Płocka (można zebrać z całego dekanatu) w dniu 5 sierpnia, w godzinach od 10 do 17, do siedziby Szkół Katolickich, przy ul. Nowowiejskiego 2. W innych przypadkach, proszę o kontakt.

Zachęcam też do organizowania w parafiach Apeli Jasnogórskich, zwłaszcza w tym roku, kiedy pielgrzymowanie piesze jest ograniczone.

ks. Jacek Prusiński

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę