Inauguracja Roku Szkolnego 2022/2023 w Szkołach Katolickich w Płocku

- To jest główne zadanie szkoły: wychować młodego człowieka tak, by był nie tylko wykształcony, ale także dobry - powiedział ks. biskup Mirosław Milewski podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego w Szkołach Katolickich w Płocku (23 września br.). W nowym roku szkolnym naukę w szkołach rozpoczęło 284 uczniów.

4872C47F 538E 41F8 B7FB A994168E82D7

Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkołach Katolickich poprzedziła Msza św. w kościele parafii św. Jana Chrzciciela w Płocku, sąsiadującym ze szkolnym budynkiem. W kazaniu bp Mirosław Milewski odwołał się do starotestamentalnej Księgi Koheleta. Zaznaczył, że dla Koheleta marnością był cały trud człowieka, przemijanie życia, daremne zmagania, które i tak zostaną zapomniane przez następne pokolenia.  

Kaznodzieja stwierdził, że Kohelet - wbrew obiegowemu myśleniu - dostrzegał także jasne strony życia: człowiek nie jest skazany jedynie na bezsensowny trud i smutek, Bóg ofiarował mu cały świat i pozwolił z niego korzystać. Kluczem do szczęśliwego życia jest roztropność. Człowiek może roztropnie korzystać ze wszystkiego, co pomaga osiągnąć świętość i stawać się dojrzałym człowiekiem.

Bp Milewski stwierdził, że w nowym roku szkolnym społeczność Szkół Katolickich w Płocku rozpoczyna wysiłek zdobywania wiedzy, „meblowania” umysłu, przygotowania do egzaminów, zwłaszcza do matury. Dziesięć miesięcy nauki nie będzie „marnością”.

- Sama wiedza, to jednak za mało. Oprócz rozumu mamy serce. Prawdziwa mądrość nie ogranicza się do wiedzy, ale połączona jest z roztropnością. To jest główne zadanie szkoły: wychować młodego człowieka tak, by był nie tylko wykształcony, ale także dobry. To wielkie zadanie dla rodziców i nauczycieli – podkreślił kaznodzieja.

Dodał też, że przed nauczycielami jest „niezwykle cenna i odpowiedzialna praca”. W salach lekcyjnych stoją przed przyszłymi prawnikami, lekarzami, nauczycielami czy burmistrzami. To od nauczycieli zależy, jak wartościowymi i dobrymi ludźmi będą ci, których opatrzność powierza im na kilka lat pobytu w szkole.

Po Mszy św. w budynku szkolnym odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych: zarówno Katolickiej Szkoły Podstawowej, jak i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego.

W Szkołach Katolickich w Płocku uczy się obecnie 284 uczniów, w tym 150 w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym (istnieją 3 klasy pierwsze, 1 klasa druga, jedna klas 3 i 2 klasy czwarte)  i 134 w Katolickiej Szkole Podstawowej. Dyrektorem Szkół Katolickich jest ks. Jacek Marciniak.

***

Szkoły Katolickie w Płocku oferują kształcenie w duchu wartości chrześcijańskich, zapewniają bogatą ofertę edukacyjną, wykwalifikowaną kadrę oraz profesjonalną opiekę wychowawczą. Szczegóły dostępne na stronie internetowej szkoły: www.stanislaum.pl

Szkoły te mają ponad stuletnią historię. Dnia 27 września 1916 r. został oddany do użytku gmach, w którym siedzibę znalazło Liceum św. Stanisława Kostki przy Seminarium Diecezjalnym w Płocku. W czasie PRL-u maturzyści musieli zdawać maturę eksternistycznie w innych szkołach, ale „przepustką” do niej były egzaminy z przedmiotów nauczanych w szkole. Prawa państwowe przyznano szkole ponownie, choć tymczasowo, dopiero w 1981 r. W 1993 r. szkołę wpisano do rejestru niepublicznych szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych, prowadzonych przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Płocku.

Do 1998 r. siedzibą szkoły był gmach przy ul. Nowowiejskiego 2. We wrześniu 1998 r. liceum zostało przeniesione do Sikorza. W 1999 r., na skutek reformy edukacji, przy liceum pojawiło się Niepubliczne Gimnazjum Katolickie, a samo liceum stało się szkołąponadgimnazjalną. Naturalną konsekwencją tego faktu stała się z czasem zmiana nazwy szkoły i jej charakteru: liceum, które od 1999 r. nosiło nazwę Niższe Seminarium Duchowne Liceum Ogólnokształcące, w roku 2009 przyjęło nazwę „Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki” i stało się szkołą koedukacyjną.

Zgodnie z decyzją biskupa płockiego Piotra Libery, siedzibą Szkół Katolickich od 1 września 2017 r. stał się ponownie gmach przy ul. Nowowiejskiego 2. Składają się na nie aktualnie: Katolicka Szkoła Podstawowa im. bł. abp. Antoniego J. Nowowiejskiego w i bł. bp. Leona Wetmańskiego (z oddziałami gimnazjalnymi) oraz Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki („Stanislaum”). W 2020 r. szkoły stały się szkołami publicznymi, ale ich organem prowadzącym pozostała diecezja płocka.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę