Inauguracja 425. roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym

„Seminarium powinno być miejscem wielopokoleniowego poszukiwania tożsamości kapłana diecezjalnego” - powiedział ks. biskup Mirosław Milewski do alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. 17 października br. przewodniczył w nim Mszy św. z okazji inauguracji nowego roku akademickiego 2019/2020. Na pierwszym roku w seminarium studiować będą cztery osoby.

Inauguracja.jpg

Bp Mirosław Milewski przewodniczył Mszy św. w Kaplicy Dobrego Pasterza. W homilii stwierdził, że Kościół żyje w czasie świadków. Powinni oni być zaproszeniem do coraz większej wierności Panu, do przemyślanego wchodzenia na drogę powołania kapłańskiego i rozważnego kroczenia tą drogą w kapłaństwie.

Odwołał się do książki „Pamięć i tożsamość” Jana Pawła II: „Tożsamość, to zachowanie w sobie cech decydujących o tym, kim jestem, wyróżniających mnie. Niech kształtowanie tożsamości będzie celem naszej formacji: dbałość o więź z Bogiem, w pewnym sensie `utożsamianie się` z Nim” – powiedział biskup pomocniczy.

Zaznaczył, że potrzeba, aby zweryfikować różne „świeckie fascynacje i hobby”; aby więzi kapłańskie i duszpasterskie nie stawały się jedynie przygodnymi kontaktami, ale „mocnymi relacjami”. Cena zmagania o taką tożsamość jest duża, niektórzy płacą ją bowiem porzucając stan kapłański.

„Zmagajmy się zatem o nasze relacje, budujące kapłańską tożsamość, aby usuwać z nich zazdrość i gniew na sukces brata, podejrzliwość i brak ufności, niezdrową rywalizację o zachowanie tylko dla siebie `kluczy poznania`, abyśmy uczyli się pięknego, pokornego starzenia się we wspólnocie młodszych oraz wzrastania w mądrości czerpanej od starszych. Seminarium duchowne powinno być miejscem wspólnego, międzypokoleniowego poszukiwania tożsamości kapłana diecezjalnego” - podkreślił hierarcha.

Życzył też społeczności seminaryjnej, aby budowała „pamięć i tożsamość” w oparciu o harmonię relacji z Bogiem i braćmi, „unikając fałszywych tonów”.

Dalsza część inauguracji odbyła się w seminaryjnej Sali Biskupów. Do seminarzystów zwrócił się ks. prał. dr Marek Jarosz, rektor uczelni.

Psycholog przestrzegł przed budowaniem tożsamości w oparciu o różnice, co rodzi wiele wrogości i grozi także ludziom wierzącym, w tym osobom przygotowującym się do kapłaństwa. Przed „wyniszczającą postawą niechęci wobec innych” uchroni perspektywa wiary, która każe zaangażować się w pewien rodzaj miłości wymykający się zimnej kalkulacji lub chęci przystosowania się do świata – „miłość nawet nieprzyjaciół”.

„Zanim poczujemy wezwanie do wielkich zadań, wpierw zamieńmy się w ludzi cierpliwych, ufnych, wierzących w pierwszeństwo działania łaski. Pomóc w tym mogą wskazania, które zawiesiła w salonie na ścianie pewna rodzina: `Chrystus jest: drogą tego domu, milczącym słuchaczem każdej rozmowy, niewidzialnym gościem przy każdym posiłku” – zwrócił się do obecnych.

Podczas immatrykulacji czterech nowych alumnów odebrało indeksy studiów UKSW w Warszawie. Pochodzą oni z parafii: Świętej Rodziny w Mławie, Miłosierdzia Bożego w Gostyninie, św. Stanisława BM w Lekowie, św. Stanisława Kostki w Pułtusku.

Wręczono także nagrody najlepszym studentom minionego roku akademickiego. Otrzymali je: neoprezbiter ks. mgr Bogdan Kołodziejski, diakon Piotr Adamiak z VI roku, Kamil Mańkowski z V roku i Cezary Jasiński z II roku.

Wykład inauguracyjny pt. „Duchowość katolicka a niektóre współczesne modele duchowości” wygłosił ks. dr hab. Sławomir Zalewski.

W 425. roku działalności uczelni nowymi wykładowcami w seminarium zostali: ks mgr Bartosz Leszkiewicz i ks. mgr Marcin Sadowski. Funkcję dyrektora ds. ekonomicznych powierzono ks. Grzegorzowi Adamiakowi, który powrócił do diecezji po 5 latach pracy duszpasterskiej w Islandii.

W Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku studiuje obecnie 31 osób.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę