Forum ruchów i stowarzyszeń Diecezji Płockiej

W sobotę, 12 października br. w Płocku odbyło się Forum ruchów i wspólnot Diecezji Płockiej. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Posłani w mocy Bożego Ducha”.

1-forum.jpg

Forum rozpoczęło się Mszą Świętą pod przewodnictwem kanclerza Kurii Diecezji Płockiej ks. Piotra Grzywaczewskiego. Wraz z nim Eucharystię sprawowali także ks. dr Andrzej Kowalski odpowiedzialny za nową ewangelizację i formację świeckich w Diecezji Toruńskiej, ojciec duchowny WSD, dyrektor SNE św. Jana oraz ks. Adam Schulz SJ, przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Ruchów i Stowarzyszeń, były rzecznik Konferencji Episkopatu Polski w latach 1998-2003.
Podczas kazania wygłoszonego przez ks. Adama Schulza zgromadzeni mogli usłyszeń takie słowa: „Duch Święty jest Bogiem ukrytym, On działa, On ma swoje zadanie – uświęcić cały świat i każdego człowieka”. W dalszej części homilii jezuita  podkreślał rolę Ducha Świętego w życiu każdego człowieka: „czasami obecność Ducha polega na Jego przyjściu i oczyszczeniu nas z egoizmu i pychy. To jest potrzebne. On musi nas oczyścić, żeby nas napełnić na nowo. Po co ma nas napełniać gdy jesteśmy pełni?”. Kończąc wygłoszone do zgromadzonych słowo ks. Adam zaznaczył jak ważną osobą powinna być dla nas Maryja: „Ona jest osobą, która nas uczy najlepiej współpracy z Duchem Świętym. Jezus począł się z Ducha, a On potrafi jednoczyć to co boskie i to co ludzkie. Maryja była silna Duchem Świętym. A my jesteśmy zaproszeni do współpracy właśnie z Nim”.
Po wspólnej Eucharystii, uczestnicy spotkania zgromadzili się na konferencjach. Ksiądz Adam Schulz SJ mówił o misji ruchów i wspólnot, natomiast ksiądz Andrzej Kowalski opowiedział o wspólnocie „Charis”, która ma przygotowywać nas do bycia uczniami i misjonarzami. Pierwszą część konferencji zakończyło wystąpienie pani Jolanty Zatorskiej, misjonarki świeckiej, współzałożycielki Stowarzyszenia i wspólnoty „Pieśń Nowa”, od 20 lat zajmującej się ewangelizacją i formacją w parafiach i wspólnotach w kraju i zagranicą.
Po obiedzie, zgromadzeni spotkali się na panelu dyskusyjnych oraz podsumowaniu z udziałem zaproszonych gości. Na zakończenie obrad uczestnicy spotkania modlili się o daru potrzebne w ewangelizacji.
Kiedy dyskusja i modlitwa dopierały końca uczestnicy forum udali się do kościoła pw. św. Jana Chrzciciela na koncert ewangelizacyjny zespołu „Mocni w Duchu”.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele większości ruchów i wspólnot pochodzących z diecezji płockiej. W tym pięcioro członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Płockiej.


Magdalena Karpińska
Rzecznik Zarządu KSM DP

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę