Finał konkursu plastycznego o św. Janie Pawle II dla Zakładów Karnych

Mężczyzna osadzony w Areszcie Śledczym w Olsztynie zajął pierwsze miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Święty Jan Paweł II – Człowiek, który zmienił świat…”. Jego organizatorem był Zakład Karny w Płocku, a jednym ze współorganizatorów Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku. Jan Paweł II odwiedził miejscowy Zakład Karny 7 czerwca 1991 roku podczas wizyty apostolskiej w Płocku.

Jp-ii-konkurs.jpg

Pomysł zorganizowania przez Zakład Karny w Płocku konkursu plastycznego pt. „Święty Jan Paweł II – Człowiek, który zmienił świat…” zrodził się w chwili ogłoszenia roku 2020 - Rokiem Jana Pawła II. Dodatkową okazją była 29. rocznica wizyty Jana Pawła II w Płocku. Konkurs adresowany był do osób osadzonych, przebywających w jednostkach penitencjarnych w Polsce.

Jego celem była m.in. aktywizacja kulturalna osób przebywających w jednostkach penitencjarnych, pogłębienie wśród osadzonych wiedzy o życiu, działalności, pielgrzymkach papieża Jana Pawła II do Polski, odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei towarzyszących życiu i działalności św. Jana Pawła II, promowanie postawy Ojca świętego jako wzorca osobowego.

Konkurs rozpoczął się w marcu, kiedy to rozesłano regulaminy do wszystkich jednostek penitencjarnych w Polsce. Początkowo finał konkursu datowany był na maj tego roku, jednakże z uwagi na pandemię termin nadsyłania prac konkursowych został przesunięty o kilka miesięcy.

Uczestnicy mieli do wykonania jedną pracę artystyczną, zgodnie z tematem konkursu. Format prac był dowolny, podobnie jak technika wykonania: malarstwo, grafika, rysunek, hafciarstwo, origami modułowe itp. Na konkurs można było zgłaszać wyłącznie prace indywidualne.

„Do Zakładu Karnego w Płocku wpłynęło 75 prac z całej Polski, wykonanych różnymi technikami. W przyszłym roku, w 30. rocznicę pobytu św. Jana Pawła II w Płocku prace konkursowe zostaną zaprezentowane na naszej wystawie. 7 czerwca 1991 roku Papież w czasie pielgrzymki do Polski odwiedził tylko jedną jednostkę penitencjarną - był to właśnie Zakład Karny w Płocku. Spotkał się na dziedzińcu z funkcjonariuszami, pracownikami i grupą trzystu więźniów” - mówi mjr Marlena Kubera z działu kadrowo-organizacyjnego Zakładu Karnego w Płocku.

Prace konkursowe oceniało jury, w jego składzie był m.in. ppłk Konrad Guzanek, dyrektor Zakładu Karnego w Płocku, kpt Anna Ostrowska, starszy wychowawca działu penitencjarnego, inicjatorka konkursu, Cezary Mikołajewski, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku i Bogumiła Tobota, kierownik Działu Zbiorów Audiowizualnych Książnicy Płockiej.

W trakcie obrad wyłoniono trzy pierwsze miejsca. Zajęli je: I – osadzony w Areszcie Śledczym w Olsztynie, który przedstawił spotkanie Jana Pawła II z zamachowcem Ali Agcą (nagrodą był telewizor), II – osadzony w zakładzie Karnym w Płocku – Oddział Zewnętrzny Płońsk (nagroda XboX ONE), III – Areszt Śledczy Warszawa-Białołęka (nagroda DVD). Laureaci tych miejsc wykonali portrety Papieża. Jury przyznało również dziesięć wyróżnień.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął m.in. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie, a także Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku.

***
Papież Jan Paweł II odwiedził Płock w dniach 7-8 czerwca 1991 r., podczas czwartej pielgrzymki do ojczyzny, odbywającej się pod hasłem „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście”. Ojciec święty przybył do Płocka na zaproszenie bp. Zygmunta Kamińskiego. W dniu 7 czerwca, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, odprawił Mszę św. na placu u zbiegu ulic Gawreckiego, Łukasiewicza i Gwardii Ludowej (obecnie Plac Celebry). Po raz pierwszy w historii odwiedził płocki Zakład Karny, gdzie zaskoczył ochronę, wchodząc między skazanych. Wizyta Jana Pawła II była jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Płocka i diecezji.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę