Dziewięć stypendiów „papieskich” od parafii św. Bartłomieja w Płocku

Dziewięć kolejnych osób z parafii św. Bartłomieja (farnej) w Płocku otrzymało w tym roku stypendia przyznane przez Parafialny Fundusz Stypendialny im. św. Papieża Jana Pawła II. W ciągu dziewięciu lat istnienia tego Funduszu parafia przyznała 95 stypendiów na łączną kwotę 158.750 zł.

Fara.jpg

Parafialny Fundusz Stypendialny im. św. Papieża Jana Pawła II powstał w czerwcu 2011 r. Inspiracją do jego utworzenia były słowa, które wypowiedział Jan Paweł II 7 czerwca 1991 roku w Płocku: „Życzę wam (…), żebyście w swoich dążeniach do polepszenia bytu materialnego nie zagubili zwyczajnej ludzkiej wrażliwości na cudzą biedę”.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są mieszkający na terenie parafii św. Bartłomieja uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, średnich i wyższych, którzy osiągają dobre wyniki nauczania, ale znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. miesięczny dochód na osobę w rodzinie wynosi poniżej 1000 zł netto.

W niedzielę 13 października w parafii pw. św. Bartłomieja w Płocku dziewięć kolejnych osób otrzymało stypendia z tego „papieskiego” funduszu. Przyznano 5 stypendiów po 1.800 zł oraz 4 stypendia po 1.500 zł. Łącznie suma przyznanych stypendiów wynosi 15.000 zł.

W ciągu dziewięciu lat istnienia Parafialnego Funduszu Stypendialnego, łącznie z rokiem bieżącym, przyznano 95 stypendiów na łączną kwotę 158.750 zł. Na tę kwotę składają się pieniądze przekazywane przez instytucje, indywidualnych darczyńców, z ofiar składanych na tacę w czasie zawierania sakramentu małżeństwa oraz ze zbiórki do puszek.

„Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. Prosimy wszystkich ludzi dobrej woli o wspieranie Funduszu. Ofiary można przekazać w kancelarii parafialnej lub wpłacić na konto” - informuje ks. prał. Wiesław Gutowski, proboszcz parafii św. Bartłomieja w Płocku, pomysłodawca stypendiów.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę