Dzieci i młodzież lepiej poznali postać bł. Hanny Chrzanowskiej

Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Zdrowia wraz z wydziałem katechetycznym Kurii Diecezjalnej Płockiej zorganizowało dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych konkurs internetowy „Błogosławiona Hanna Chrzanowska - Dama Miłosierdzia XX wieku”. Konkurs towarzyszył peregrynacji relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej w placówkach służby zdrowia na terenie diecezji płockiej.

Bł. Hanna Chrzanowska
ekai

Konkurs „Błogosławiona Hanna Chrzanowska - Dama Miłosierdzia XX wieku” odbywał się równolegle z peregrynacją jej relikwii w diecezji płockiej: - Konkurs ten pozwolił poznać dzieciom i młodzieży postać bł. Hanny Chrzanowskiej, wyjątkowej pielęgniarki z Krakowa, beatyfikowanej w 2018 roku. W tym samym czasie uczestnicy konkursu mieli możliwość modlić się przy jej relikwiach i prosić ją w wstawiennictwo w ważnych sprawach - powiedział ks. Jakub Kępczyński, diecezjalny duszpasterz służby zdrowia, kapelan w wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku, inicjator konkursu.

Konkurs odbywał się w 10 etapach: w każdy piątek między godziną 19.00 a 20.00, były w Internecie zamieszczane trzy pytania, na które trzeba było udzielić odpowiedzi w tym właśnie czasie (dla trzech grup wiekowych). W każdy kolejny poniedziałek był rozstrzygany jeden etap konkursu. Metodą losowania nagrodę w każdym etapie otrzymywały trzy osoby. W następny piątek rozpoczynał się kolejny etap i pojawiały się nowe pytania. Uczestnicy konkursu dysponowali listą publikacji o błogosławionej, potrzebnych do udziału w konkursie.

- Należy pochwalić wytrwałość uczestników. Mogli dołączyć do konkursu na jego każdym etapie, ale byli też tacy, którzy wzięli udział w jego wszystkich 10 etapach. W każdy etapie uczestniczyło po około 60 osób. Każdy z uczestników otrzymał na pamiątkę dyplom, a wyróżniające się osoby także nagrody rzeczowe, na przykład gry planszowe. Wybór najlepszych uczestników z danego etapu odbywał się przez losowanie – przekazał ks. dr Grzegorz Zakrzewski, dyrektor wydziału katechetycznego.

We wszystkich 10 etapach konkursu uczestniczyli: Julia Skierska, Roksana Trojanowska, Zuzanna Kruzińska, Dominik Sawicki, Ewelina Sawicka, Bartosz Skierkowski, Kinga Sitkowska i Hanna Kłos (diecezja łomżyńska).

Współorganizatorem konkursu o bł. Hannie Chrzanowskiej było Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli z Piotrem Świerczem, konsultantem ds. katechezy.

Peregrynacja relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej po Polsce organizowana jest przez Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia. W diecezji płockiej koordynował ją ks. Jakub Kępczyński, diecezjalny duszpasterz służby zdrowia. Lekarze, pielęgniarki, personel szpitalny, a także osoby chore będą mogły modlić się przy relikwiach w kaplicach szpitalnych, hospicjach, domach pomocy społecznej.


Hanna Helena Chrzanowska (1902-1973) była polską pielęgniarką, działaczką charytatywną, pisarką, pedagogiem, instruktorką oraz prekursorką pielęgniarstwa rodzinnego, domowego, a także parafialnego. Pełniła funkcję wiceprzewodniczącej oraz członkini Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych. Była redaktor naczelną czasopisma „Pielęgniarka Polska” i współorganizatorką Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

 

Hanna Chrzanowska została beatyfikowana 28 kwietnia 2018 roku. Wspominana jest w liturgii 28 kwietnia. Jest patronką wielu szkół i placówek o charakterze opiekuńczym. W 2007 roku powstała Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „AGAPE” im. Hanny Chrzanowskiej w Krakowie. W kościele św. Mikołaja w Krakowie przy ul. Kopernika w każdą trzecią środę miesiąca sprawowana jest Msza św. o jej rychłą kanonizację.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę