Droga Krzyżowa w katedrze w intencji ofiar nadużyć

Biskupi Piotr Libera i Mirosław Milewski wraz z przedstawicielami duchowieństwa diecezjalnego, uczestniczyli 8 marca br. w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w bazylice katedralnej płockiej, w dniu modlitwy wynagradzającej i postu w intencji ofiar wykorzystywania seksualnego i ich rodzin.

Droga_krzy_owa_pokutna.jpg

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w katedrze zostało zorganizowane w pierwszy piątek Wielkiego Postu, w odpowiedzi na prośbę papieża Franciszka (List do Ludu Bożego z 18 sierpnia 2018 roku) oraz w odpowiedzi na stanowisko Konferencji Episkopatu Polski z dnia 19 listopada 2018 roku.

W Kościele w Polsce pierwszy piątek Wielkiego Postu jest dniem modlitwy wynagradzającej oraz postu w intencji ofiar wykorzystania seksualnego i ich rodzin, za osoby duchowne żyjące niemoralnie i wyrządzające krzywdę dzieciom i młodzieży, a także za ludzi, których gorszące czyny księży głęboko ranią.

Rozważania Drogi Krzyżowej odczytywali biskupi Piotr Libera i Mirosław Milewski, a także kanclerz Kurii Diecezjalnej ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, ks. prał. dr hab. Mirosław Kosek, kurator księży, którzy dopuścili się nadużyć wobec osób małoletnich, proboszcz parafii katedralnej ks. kan. Stefan Cegłowski oraz wikariusz tej parafii ks. Ryszard Błaszkowski.

Krzyż do poszczególnych stacji nieśli klerycy i wychowawcy seminarzystów.

W nabożeństwie uczestniczyli mieszkańcy Płocka, księża pracujący w instytucjach diecezjalnych, Wyższym Seminarium Duchownym, księża emeryci oraz księża pracujący w parafiach Płocka i jego okolic. Obecni byli też księża dziekani i dekanalni ojcowie duchowni.

Podobne nabożeństwa odbyły się też w innych kościołach parafialnych i w zakonach.

W katedrze płockiej nabożeństwo w intencji przebłagania za grzechy wykorzystania seksualnego osób małoletnich przez duchownych odbyło się po raz trzeci. Po raz pierwszy było to 3 marca 2017 roku nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Dniu Modlitwy i Pokuty za grzechy wykorzystywania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne. Po raz drugi Nabożeństwo pokutne odbyło się w święto Podwyższenia Krzyża Świętego 14 września 2018 roku, również w intencji ofiar nadużyć w Kościele, w odpowiedzi na List papieża Franciszka do Ludu Bożego z dnia 20 sierpnia 2018 roku oraz jego prośbę o modlitwę i pokutę za nadużycia seksualne, nadużycia władzy i sumienia.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę