Dni św. Antoniego 2020

Dni św. Antoniego rozpoczęły się 12 czerwca 2020 r. uroczystymi nieszporami, podczas których wybrzmiało Responsorium do św. Antoniego. Główna uroczystość patronalna odbyła się w sobotę 13 czerwca. Nad Dniami św. Antoniego tradycyjnie patronat honorowy sprawował biskup płocki Piotr Libera.

Ratowo-odpust.jpg

- Dni św. Antoniego, zorganizowane w czasie pandemii, w zaostrzonym rygorze sanitarnym, mają zarazem ważny wymiar symboliczny. Uświadamiają nam, że przybywamy tu, do Padewskiego Lekarza duszy i ciała, by za jego szczególnym wstawiennictwem, wznosić prośby błagalne do Pana Boga nie tylko w naszych prywatnych intencjach, ale także w tej wspólnej: o ustanie zarazy – podkreślił rektor ks. kan. Bogdan Pawłowski, witając pielgrzymów przybyłych do sanktuarium.

Podczas tegorocznych uroczystości zarówno, w trakcie nieszporów, którym przewodniczył ks. Adam Ners, jak i wszystkich mszy świętych w dzień patronalny, akcentowane były również trzy ważne rocznice, osiemset dwudziesta piąta urodzin św. Antoniego, osiemsetna – przyjęcia przez niego habitu franciszkańskiego oraz setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II, który nazywał św. Antoniego „człowiekiem ewangelicznym”, wskazując, że „pragnął on uczynić Chrystusa i Ewangelię trwałym punktem odniesienia dla życia codziennego, dla prywatnych i publicznych decyzji moralnych”.

Punktem centralnym Dni św. Antoniego była suma odpustowa w dniu 13 czerwca o godz. 12.00, której przewodniczył delegat biskupa płockiego ksiądz prof. infułat Wojciech Góralski, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. W wygłoszonej homilii ks. Góralski, odwołując się do historii życia a następnie kultu św. Antoniego, zwrócił uwagę, że święty, popularnie przywoływany w tradycji przez tych, którzy coś zgubili, pomaga w istocie odnaleźć coś cenniejszego niż dobra materialne.

- Gubimy nadzieję. Z brakiem wiary idzie z reguły w parze brak zaufania do Boga. Coraz częściej zagubiony człowiek, nawet wierzący, nie potrafi zdobyć się na bezgraniczne zaufanie swemu Stwórcy. Zapatrzeni dzisiaj w postać św. Antoniego, zapragnijmy szczerze odzyskania głębokiej wiary i prawdziwej religijności. Niech nam w tym dopomaga Ten, który w swoim nauczaniu podkreślał, że celem wewnętrznej pracy człowieka jest ,,odnowienie w nim życia Bożego”. – zachęcał kaznodzieja.

Ważnym elementem homilii było również nawiązanie do obecnej sytuacji epidemicznej oraz różnych postaw osób wierzących, które nie do końca wykorzystywały ten czas na pogłębienie życia duchowego ale niejednokrotnie oddalały się od Pana Boga, ulegając lękom i zwątpieniom, podczas gdy w takich sytuacjach należałoby szukać otuchy w nauczaniu ważnych świętych Kościoła Powszechnego. Wśród takich postaci, których przykład może być budujący, ks. Góralski poza św. Antonim, wymienił Sługe Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, św. Jana Pawła II, bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, św. Faustynę Kowalską, którzy w najtrudniejszych momentach zawierzali swój los Panu Bogu.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa wiernym uroczystości obywały się zarówno w sanktuarium, jak i na rozległym terenie ogrodów przyklasztornych. Posługujący wolontariusze wyposażeni zostali w środki ochrony osobistej, został również zapewniony płyn dezynfekujący do rąk dla pielgrzymów. Nie odbyły się natomiast Ratowskie Spotkania Patriotyczne, kończące zwykle dni w atmosferze rodzinnego świętowania, które planowane są na drugą połowę roku.

- Tym razem nasze spotkanie ma wyłącznie wymiar duchowy, co nie oznacza, że uboższy. Jest to bardzo ważny czas siania ziaren modlitwy, wyciszenia, zaufania Bożemu Miłosierdziu, zgodnie z mottem tegorocznych dni „Szukamy Ciebie, tak jak chorzy lekarza” - podsumowuje ks. Pawłowski.

Ewa Kozłowska-Głębowicz
Bractwo św. Antoniego

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę