Diecezja płocka przekazała tysiąc dolarów na formację kleryków w Peru

Tysiąc dolarów na formację kleryków w seminarium duchownym w Iquitos w Peru przekazała diecezja płocka: - Środki pozyskiwane na ten cel z różnych źródeł nie pokrywają wszystkich potrzeb, dlatego każde dodatkowe wsparcie jest bardzo ważne – mówi ks. Paweł Sprusiński, kapłan diecezji płockiej, który pracuje na misjach w Peru.

Wizyta_nuncjusza_apostolskiego_niocola_girasoli_w_seminarium_2019.jpg

Opłacenie studiów kleryków w Iquitos w Peru, to realny problem. Wikariat Apostolski San José del Amazonas nie ma możliwości autofinansowania swych potrzeb.

- Rodziny kleryków w miarę możliwości uczestniczą w niewielkim stopniu w kosztach edukacji, natomiast wikariat opłaca czesne. W Peru formacja do kapłaństwa trwa osiem lat. Seminaria misyjne otrzymują wprawdzie wsparcie z różnych projektów m.in. Dzieła św. Piotra Apostoła, Adveniat, Kirche in Not, ale mimo to pozyskane środki nie pokrywają wszystkich potrzeb – mówi ks. Paweł Sprusiński, który od kilku lat pracuje na misjach w Peru.

Obecnie Wikariat Apostolski San José del Amazonas ma sześciu czynnych kleryków: czterech odbywa studia w Iquitos, a dwóch najstarszych kształci się na Uniwersytecie w Trujillo, aby uzyskać tytuł z teologii i pedagogiki. Za każdego z alumnów wikariat wnosi opłatę do seminarium w Iquitos w wysokości 1.400 soli, czyli około 425 dolarów. Obecnie koszt czesnego na cały rok za sześciu studentów wikariatu wynosi 25.500 dolarów.

Diecezja płocka zdecydowała się więc wesprzeć edukację seminarzystów kwotą w wysokości tysiąca dolarów, kierując się przekonaniem, że Kościół w Peru potrzebuje miejscowych kapłanów, znających od najmłodszych lat kulturę i tradycje swoich przodków.

W Wikariacie Apostolskim San José del Amazonas (św. Józefa) pracuje obecnie 8 misjonarzy z Polski: 5 misjonarek świeckich i 3 księży diecezjalnych. Wikariat położony jest w dorzeczu Amazonki i jej trzech wielkich dopływów: Napo, Putumayo i Yavari. Teren, który zajmuje ponad 150 tysięcy km kw., zamieszkuje około 190 tysięcy osób, w tym jedną trzecią stanowią Indianie z 15 różnych grup etnicznych. Na tym terenie Kościół katolicki posiada 16 placówek misyjnych. Do każdej misji przypisanych jest od 30 do 90 wiosek, często bardzo odległych od siebie.

Jedynymi szlakami komunikacyjnymi są rzeki. Mieszkańcy Amazonii i misjonarze przemieszczają się między miejscowościami używając barek, łodzi motorowych lub drewnianych łodzi z silnikiem. Na terenie porównywalnym z połową Polski posługuje jedynie 13 księży; tylko 3 z nich to miejscowi księża, inkardynowani do Wikariatu św. Józefa. Tylko 7 placówek misyjnych ma kapłana na stałe. Pozostałe ośrodki duszpasterskie są odwiedzane przez księży w miarę możliwość ekonomicznych i czasowych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę