Diecezja płocka na 25-leciu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich

Siedmioosobowa delegacja z diecezji płockiej wzięła udział w jubileuszu XXV-lecia Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich (PF SRK) w Zakopanem. Pierwsze Stowarzyszenie Rodzin Katolickich powstało w 1989 roku właśnie w diecezji płockiej. Cztery lata później, z inicjatywy kilkunastu prezesów SRK uczestniczących w Międzynarodowym Sympozjum Rodzinnym w Płocku, została zarejestrowana Polska Federacja tychże Stowarzyszeń.

Srk_zakopane.jpg

Z perspektywy wielu już lat wydaje się, że ten projekt, któremu na imię Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, miał swoje źródło w kształtującej się dopiero, młodej rodzinie Grażyny i Kazimierza Cieślików w Płocku. Na drodze do rejestracji stowarzyszenia stawały kolejno niezwykłe osoby, dla których problematyka rodzinna były priorytetem w ich działalności duszpasterskiej. Chodziło oczywiście o Biskupa Płockiego Zygmunta Kamińskiego i diecezjalnego duszpasterza rodzin ks. Marka Smogorzewskiego, który został pierwszym asystentem SRKDP. Małżonkowie Cieślikowie, którzy na początku zakotwiczyli się w płockim KIK-u, Biskup Płocki i duszpasterz rodzin diecezji płockiej, dali dobry grunt dla Stowarzyszenia w Płocku, a później, dzieląc się swoim doświadczeniem, również w Polsce.

Polska Federacja SRK powstała w 1993 roku i została zarejestrowana 24 listopada 1993 roku w Płocku. Wśród wnioskodawców, obok Kazimierza Kapery – Prezydenta PF SRK i Henryka Zdzienickiego był oczywiście Kazimierz Cieślik – założyciel pierwszego stowarzyszenia w Płocku. Do głównych zadań Federacji należy reprezentowanie rodzin katolickich wobec instytucji życia politycznego, społecznego i gospodarczego, a także występowanie do właściwych organów z propozycjami uregulowań prawnych oraz umacnianie instytucji polskiej rodziny, utrwalanie zasad jedności i nierozerwalności małżeństwa, kształtowanie politycznych, kulturalnych, gospodarczych i społecznych warunków sprzyjających zaspokajaniu potrzeb rodziny (por. Statut PF SRK).

Srebrny jubileusz federacji odbył się dn. 12 stycznia 2019 r. w Zakopanem. Mszy św. w sanktuarium Najświętszej Rodziny przewodniczył ks. bp Grzegorz Kaszak, Biskup Sosnowiecki, okolicznościową homilię wygłosił ks. bp Stanisław Stefanek, Biskup Senior diecezji łomżyńskiej. Wśród koncelebransów byli obecni: ks. dr Przemysław Drąg, Krajowy Duszpasterz Rodzin oraz ks. dr Wojciech Kućko, Diecezjalny Duszpasterz Rodzin naszej diecezji oraz Asystent Stowarzyszenia Rodzin Katolicki Diecezji Płockiej.

Po zakończonej Eucharystii odbyła się uroczysta sesja jubileuszowa w Księżówce Centrum Formacyjno-Szkoleniowym w Zakopanem. Podczas wystąpienia w tej części uroczystości, bp S. Stefanek wskazał cel, wokół którego powinna prowadzić swoją działalność Federacja, a tym samym wszyscy członkowie stowarzyszeń w diecezjach w Polsce. Tym celem jest ukazywanie obecności Boga w życiu publicznym, również przez udział w życiu politycznym. Hierarcha postawił jednak jeden warunek tym osobom, które chciałyby pójść tą drogą: ma być nim właściwa formacja i przygotowanie, bo jak podkreślił, „wielką niedolą” jest sytuacja, gdy do służby publicznej idą osoby nieuformowane.

Bp. G. Kaszak kontynuował podjęty przez poprzednika temat i nawoływał do udziału w życiu politycznym, choć ubolewał nad tym, że niektórzy z tych osób, które w ten świat weszły zapomniały, z jakich środowisk wyrosły i jakie wartości reprezentowały. Zawsze „trzymać się Boga” – zachęcał biskup z Sosnowca. W swojej dalszej wypowiedzi zachęcał stowarzyszenia rodzin z całej Polski do realizowania zadania, które będzie się koncentrowało wokół ukazywania życia jako daru od Pana Boga oraz jego piękna i konieczności jego ciągłej obrony.

W dyskusji zabrało głos wiele osób, wśród nich dr Maria Smereczyńska, która przedstawiła program przyszłościowy działalności Federacji. „Naszym zadaniem – mówiła – jest ciągłe przypominanie o tym, co jest podstawowe. Ta praca organiczna u podstaw jest konieczna z racji na to, że przychodzą ciągle nowe pokolenia”. Trzeba starać się, ciągle na nowo, nawracać społeczeństwo, które później nawrócone wymusi zmiany w działaniach polityków – konstatowała Wiceprezydent ds. Programowych Federacji.

Przy okazji jubileuszu z inicjatywy Zarządu PF SRK została wydana okolicznościowa publikacja pt.: Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę, 25 lat Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich 1993-2018, Łódź 2018r., ss. 122.

Płocka delegacja oprócz uczestnictwa w uroczystościach jubileuszowych nawiedziła również Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze, Sanktuarium Narodowe Matki Boskiej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach, ss. Urszulanki SJK na Jaszczurówce oraz Wawel i Stary Rynek w Krakowie.

Witold Wybult
Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Diecezji Płockiej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę