Diecezja płocka: mniej ślubów i chrztów

W diecezji płockiej w ostatnim roku zmniejszyła się liczba ślubów i chrztów. Poza tym na tym na podobnym poziomie pozostała liczba osób przyjmujących sakrament bierzmowania - tak wynika z danych statystycznych, opracowanych na podstawie kwestionariusza „Census Annus 2019”, przygotowywanego przez Stolicę Apostolską.

Chrzest_gostynin1.jpg

Dane statystyczne, przekazane z 249 parafii diecezji płockiej (w tym 6 prowadzonych przez zakony), zostały zebrane na początku 2020 r., zaś dotyczą roku 2019. Wynika z nich, że diecezja zajmuje obszar 11.000 km kw., a zamieszkuje go 825.385 ludności, w tym 819.479 katolików.

W Kościele płockim w 2019 roku sakramentu chrztu św. udzielono 8.997 dzieciom, gdy tymczasem rok wcześniej było to 9.226 dzieci. Do pierwszej Komunii św. przystąpiło 5.174 dzieci. Jeśli chodzi o młodzież, która przyjęła sakrament bierzmowania, to w 2019 r. dotyczył on 7.246 osób, a rok wcześniej – 7.291 osób. Gdy policzy się śluby kościelne, to w minionym roku sakrament ten przyjęło 3.502 par, a w 2018 r. było to 4.022 par. Poza tym odnotowano mniej pogrzebów: w 2019 r. było ich 9.970, a rok wcześniej – 10.550.

Zmniejszyła się liczba księży pracujących w diecezji: w minionym roku było ich 653 (razem z 51 księżmi zakonnymi), gdy tymczasem w roku 2018 – 664 (z 54 księżmi zakonnymi). Dwóch księży zdecydowało się odejść z kapłaństwa i także dwóch zostało ekskardynowanych. Jeśli chodzi o księży emerytów – to w 2019 roku było ich 121, a w roku 2018 – 120. W roku 2019 zmarło 10 księży (tyle samo, co w roku 2018).

Poza tym w Wyższym Seminarium Duchownym w roku 2019 kształciło się 31 alumnów, a rok wcześniej - 35. Statystyki wskazują ponadto, że w 2019 roku w diecezji pracowało 9 braci zakonnych (tyle samo, co w roku 2018). Jeśli chodzi o siostry zakonne, to ich liczba nieznacznie zmalała - w minionym roku było ich 188, gdy tymczasem w 2018 – 198.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę