Dekret Biskupa Płockiego w związku z publikacją Listu apostolskiego w formie motu proprio Traditionis custodes papieża Franciszka z dnia 16 lipca 2021 r.

W trosce o piękno i właściwe sprawowanie liturgii według dawnej formy w diecezji płockiej, po zweryfikowaniu prawdziwej sytuacji grup celebrujących według Missale Romanum z 1962 r., w duchu wierności nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego, a zwłaszcza Soboru Watykańskiego II i Magisterium papieży, jak również w zgodzie z dyspozycjami, wyrażonymi w Liście apostolskim w formie motu proprio Traditionis custodes (TC) papieża Franciszka,

Trydencka

W trosce o piękno i właściwe sprawowanie liturgii według dawnej formy w diecezji płockiej, po zweryfikowaniu prawdziwej sytuacji grup celebrujących według Missale Romanum z 1962 r., w duchu wierności nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego, a zwłaszcza Soboru Watykańskiego II i Magisterium papieży, jak również w zgodzie z dyspozycjami, wyrażonymi w Liście apostolskim w formie motu proprio Traditionis custodes (TC) papieża Franciszka, po konsultacji w ramach Konferencji Episkopatu Polski oraz po zasięgnięciu opinii kapłanów i świeckich, na podstawie kan. 375 §1 oraz kan. 392 Kodeksu prawa kanonicznego, jako moderator, promotor i stróż życia liturgicznego w diecezji (por. Sacrosanctum Concilium, 111), zarządzam:

1. W diecezji płockiej miejscami celebracji Eucharystii według Missale Romanum z 1962 r. są odtąd:
a) kaplica ku czci św. Anny w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej
w Płocku (parafia pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku, ul. Szymona Kossobudzkiego 10);
b) sanktuarium św. Rocha w Sadykierzu (parafia pw. św. Jana Chrzciciela
w Obrytem).
2. Sprawowanie Mszy św. według Missale Romanum z 1962 r. odbywa się we wskazanych miejscach w następującym porządku:
a) w kaplicy ku czci św. Anny: w każdą niedzielę, w święta nakazane
(de praecepto: In Nativitate Domini, In Octava Nativitatis Domini, In Epiphania Domini, In festo Sanctissimi Corporis Christi, In Assumptione Beatae Mariae Virginis, In festo Omnium Sanctorum) oraz w święto św. Szczepana, pierwszego męczennika (s. Stephani Protomartyris) i w poniedziałek w Oktawie Wielkanocy (Feria II infra Octavam Paschae);
3. Wierni, uczestniczący we Mszach św. według Missale Romanum z 1962 r. powinni nawiązywać i ugruntowywać komunię z własnymi wspólnotami parafialnymi, biorąc również udział w celebracji sakramentów świętych, a zwłaszcza Eucharystii, szczególnie w dni powszednie i inne święta i uroczystości liturgiczne, sprawowane według ksiąg liturgicznych promulgowanych przez świętych papieży Pawła VI i Jana Pawła II (por. TC, art. 1), spełniając jednocześnie postulat Soboru Watykańskiego II
o świadomym, pobożnym i czynnym uczestnictwie całego Ludu Bożego w liturgii
(por. Sacrosanctum Concilium, 48). Dyspozycja ta dotyczy również udziału
w nabożeństwach oraz w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych.
4. Do dnia 1 października 2021 r. prezbiterzy, którzy celebrują według Missale Romanum z 1962 r., powinni wystosować pisemną prośbę do Biskupa Płockiego o pozwolenie
na dalsze korzystanie z tych uprawnień (por. TC, art. 5).
5. Prezbiterzy inkardynowani do innych diecezji niż płocka, jak również członkowie instytutów życia konsekrowanego lub stowarzyszeń życia apostolskiego, jeśli chcieliby sprawować liturgię Mszy św. według Missale Romanum z 1962 r. na terenie diecezji płockiej, są zobowiązani do uzgodnienia tego z duszpasterzem płockiej grupy wiernych celebrujących według tego Mszału, po czym wystosują pisemną prośbę do Biskupa Płockiego, który po rozeznaniu podejmie w tej sprawie decyzję.
6. Zgodnie z dotychczasową praktyką diecezjalną, Biskup Płocki mianuje prezbitera odpowiedzialnego za celebrację według Missale Romanum z 1962 r., który podejmuje również opiekę duszpasterską nad tą grupą wiernych diecezji. Jest on osobą kompetentną do rozstrzygania wszystkich kwestii dotyczących praktycznych zastosowań niniejszego dekretu co do sprawowania Mszy św. według Missale Romanum z 1962 r. Z prezbiterem odpowiedzialnym za celebrację według Missale Romanum z 1962 r. powinny być również konsultowane i wymagają jego zgody wszelkiego rodzaju propozycje lub inicjatywy pochodzące od wiernych.
7. Wraz z wejściem w życie niniejszego dekretu prezbiter odpowiedzialny za celebrację według Missale Romanum z 1962 r. w porozumieniu z księdzem proboszczem parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku dokona rewizji ostatniego Modus vivendi z dn.
25 kwietnia 2017 r. regulującego kwestię sprawowania Mszy św. Nowy projekt przedstawi wikariuszowi biskupiemu ds. sakramentalnych do dn. 1 października 2021 r. Po zatwierdzeniu i podpisaniu kopię nowego Modus vivendi przekaże quam primum do Archiwum Kurii Diecezjalnej Płockiej.
8. Celebracje Mszy św. według Missale Romanum z 1962 r. w sanktuarium św. Rocha w Sadykierzu odbywają się w porozumieniu z kustoszem tego sanktuarium, czyli proboszczem parafii Obryte, który jest odpowiedzialny za zgodne z prawem kościelnym sprawowanie liturgii. Wszystkie kwestie dotyczące sposobu sprawowania Mszy św. oraz celebransów proboszcz parafii Obryte będzie konsultował z prezbiterem odpowiedzialnym za celebrację według Missale Romanum z 1962 r. w diecezji płockiej.
9. Przywołując starożytną zasadą: sentire cum Petro, nowe zarządzenia są wyrazem troski o duchowe dobro „tych, którzy się zakorzenili w uprzedniej formie celebracji
i potrzebują czasu na powrót do Rytu Rzymskiego promulgowanego przez świętych Pawła VI i Jana Pawła II”, co wyraził papież Franciszek w Liście do biskupów całego świata w celu przedstawienia motu proprio „Traditionis custodes” o stosowaniu liturgii rzymskiej sprzed reformy z 1970 r.
10. Niniejszy dekret zastępuje następujące zapisy XLIII Synodu Diecezji Płockiej:
a) art. 26 dokumentu „Źródło i szczyt”. Życie liturgiczne i sakramentalne w diecezji płockiej;
b) Instrukcję o sprawowaniu liturgii rzymskiej w formie nadzwyczajnej.
11. Niniejszy dekret wchodzi w życie z dniem 6 września 2021 r., ad experimentum,
na okres jednego roku, do dn. 1 września 2022 r.


† Piotr Libera
Biskup Płocki


Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz