Biblia Płocka jednym z najcenniejszych eksponatów Muzeum Diecezjalnego

XII-wieczna Biblia Płocka, Piety z Drobina i Puszka Czerwińska są jednymi z najcenniejszych eksponatów, znajdującym się w zbiorach Muzeum Diecezjalnego w Płocku. W okresie wakacyjnym jedno z najstarszych muzeum kościelnych w kraju odwiedza wielu turystów.

Biblia_p_ocka_miniatura_estery.jpg

Biblia Płocka jest bogato iluminowanym rękopisem z XII wieku. Sprowadzona została prawdopodobnie przez biskupa płockiego Aleksandra z Malonne (1129-56) znad rzeki Mozy. Kilka zapisków, a być może i uzupełnienie miniatur oraz inicjałów wykonano na miejscu
w Płocku. Tekst Biblii spisany został na pergaminie. Oprawę księgi wykonano z desek dębowych obciągniętych białą skórą. Na okładce nie ma dekoracji ani okuć. Widoczne obramowania sugerują przygotowanie do dekoracji symbolami ewangelistów. Obecna oprawa została wykonana prawdopodobnie w XV wieku.

Biblia Płocka zawiera 270 kart. Łaciński tekst Biblii Płockiej jest wersją Wulgaty. Kodeks nie jest kompletny. Rozpoczyna się od Księgi proroka Izajasza, a kończy Listem do Hebrajczyków. Oprócz wymienionych Ksiąg, w Biblii zamieszczony jest także opis cudów z katedry płockiej oraz zapiski liturgiczne. Bogate iluminacje oraz miniatury stawiają Biblię Płocką w rzędzie najcenniejszych średniowiecznych rękopisów.

- W 1940 roku, w czasie okupacji niemieckiej, do Płocka przybył Kurt Forsteueter, rzeczoznawca i kurator Państwowego Archiwum w Getyndze oraz dyrektor Państwowego Archiwum w Królewcu. Wkrótce Biblia została przewieziona do Królewca. W marcu
1945 roku księga została przetransportowana do Kilonii, a w 1947 roku do Getyngi. 13 września 1978 roku, po długich negocjacjach między Ministerstwem Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec a władzami kościelnymi w Polsce prof. Hans Jürgen Beug
z Uniwersytetu w Getyndze przekazał osobiście Biblię Płocką ówczesnemu biskupowi płockiemu - opowiada Barbara Piotrowska, wicedyrektor Muzeum Diecezjalnego w Płocku.

Jednymi z najbardziej rozpoznawalnymi zabytkami są też dwie Piety z Drobina. Odwołują się one do wypracowanego w pierwszej połowie XV wieku ideału urody kobiecej, który został oparty na połączeniu delikatności rysów twarzy i elegancji postawy z obfitością draperii i zaakcentowanym ruchem postaci. Pierwsza pieta datowana jest na 1430 rok, druga na 1440 rok. Ze względu na kunszt wykonania stanowią one jedne z najcenniejszych dzieł tego okresu w Polsce.

Barbara Piotrowska wskazuje też na Puszkę Czerwińską, jako na jeden z cenniejszych zabytków skarbca muzealnego. Jej części składowe pochodzą aż z pięciu okresów, najcenniejszym pod względem artystycznym jest czara, najstarszy element zabytku. Pochodzi ona z połowy XIII wieku. Gotycka stopa o półkolistej podstawie pochodzi z przełomu XV i XVI wieku, renesansowa pokrywka puszki datowana jest na koniec XVI wieku. Barokowa korona wieńcząca pokrywkę, pochodzi z końca XVIII wieku, natomiast nodus klasycystyczny z XIX wieku. Puszka wykonana została w całości ze srebra, jest złocona i niellowana (zdobiona kolorami metali).

Muzeum Diecezjalne im. bł. abp. Antoniego J. Nowowiejskiego w Płocku w powstało w 1903 r. i jest jednym z najstarszych muzeów kościelnych w Polsce. Zbiory płockiego muzeum zachwycają bogactwem zbiorów o różnej tematyce, wśród nich są: rzeźba, malarstwo, rękopisy i starodruki, tkaniny, złotnictwo, archeologia. Muzeum, jako instytucja kościelna, jest „stróżem dziedzictwa kulturowego przodków, tak by mogło ono stanowić przekaz wartości kulturowych, religijnych i tradycji dla przyszłych pokoleń”. W ciągu dwóch letnich miesięcy jego zbiory ogląda wielu turystów z całej Polski.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę