Akcja dla kobiet #wybieram miłość

Wsparcie psychologiczne, opieka zdrowotna, edukacja seksualna i doradztwo dla kobiet, to niektóre obszary pomocy, jakie zostaną wdrożone w ramach akcji #wybieram miłość. Inicjatorką akcji jest płocczanka Ewa Sztreker, od kilku lat zaangażowana w projekty na rzecz kobiet: - Chcemy, aby oferowana kobietom pomoc była realna, a nie wirtualna – zapewnia prawniczka.

Kobieta.jpg

„Od dwóch lat w projekcie «Oblicza Kobiety», a od ponad dziesięciu w ramach «Wiary w Biznesie» wspieramy i towarzyszymy ludziom, pomagając im w problemach codziennych. Nie możemy pozostać obojętni w związku z obecną sytuacją, gdy martwimy się o dobro kobiet. W ramach akcji #wybieram miłość podejmujemy się zrealizowania siedmiu postulatów, których celem jest dobro i wsparcie kobiet” – deklaruje Ewa Sztreker, inicjatorka akcji.

Wymienia też obszary, w zakresie których kobiety będą mogły liczyć na profesjonalne wsparcie. Są to: wsparcie psychologiczne, doradztwo dla kobiet, rodzina – rodzinie, edukacja seksualna, opieka zdrowotna i wsparcie medyczne dla dzieci niepełnosprawnych oraz z chorobami letalnymi, kobieta przedsiębiorcza, wsparcie osób samotnych i opuszczonych, w szczególności seniorów.

Obecnie trwa formowanie zespołów eksperckich. Wchodzący w ich skład specjaliści wykorzystają swoje wykształcenie i doświadczenie, aby wspólnie opracować optymalne formy pomocy. W pierwszym zespole znalazły się osoby o wielu specjalnościach m.in. psycholog, lekarz, prawnik, dziennikarz, matka niepełnosprawnego dziecka. Kolejne takie zespoły będą tworzone w kolejnych miesiącach.

Do autorów projektu zgłosiło się wielu wolontariuszy i przedstawicieli organizacji działających lokalnie, którzy będą ze sobą współpracować, tak, aby w każdej diecezji powstała grupa wsparcia dla kobiet i osób potrzebujących różnorakiego wsparcia.

„Chcemy wychodzić do kobiet z ofertą pomocy wtedy, gdy dowiedzą się, że są w ciąży, a mają trudną sytuację życiową, ale też wtedy, gdy borykają się z problemami dnia codziennego. Gwarantujemy indywidualne podejście do konkretnego przypadku. Zakładamy, że formy pomocy w większości będą bezpłatne” – przekazuje koordynatorka akcji #wybieram miłość.

Osoby, które zaangażują się w pomoc, aby odpowiednio zdiagnozować sytuację w danej diecezji czy regionie, będą pracowały w zamkniętych grupach, ale raz w miesiącu zaplanowano też otwartą konferencję dla wszystkich osób zainteresowanych. Za kilka miesięcy ma powstać raport o sytuacji i potrzebach kobiet. Na jego podstawie powstaną konkretne plany działania pomocowego.

Szczegółowe informacje o akcji #wybieram miłość dostępne są pod linkiem: www.wybierammiłość.com

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę