428. inauguracja w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku

W Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku 13 października br. odbyła się 428. inauguracja roku akademickiego. Eucharystii w kaplicy Dobrego Pasterza przewodniczył biskup pomocniczy Mirosław Milewski: - Warto starać się w każdym czasie iść za Chrystusem w sposób prosty i godny, nie poddawać się w zderzeniu ze światem, który jest coraz bardziej głuchy na Ewangelię - stwierdził biskup. Na inauguracji obecny był także biskup senior Piotr Libera.

Inaguracja Wsdc 2022
foto: fan[age @wsdplock

Bp Milewski przypomniał, że płockie seminarium obchodzi 428. inaugurację, a tak dużym stażem może się poszczycić mało seminariów w Polsce. Odwołując się do czytań z dnia stwierdził, że podkreślają one „tajemnicę wybrania”, jednak kapłaństwo to też odpowiedzialność. W Ewangelii Łukaszowej (Łk 11,47-54) jak refren wybrzmiewa przestroga: „Biada!”.

- Słowo „biada” jest adresowane do nas: do nas kleryków, do nas księży profesorów, do nas biskupów. Biada nam, gdy dajemy złe świadectwo. „Klucze poznania” zobowiązują do życia według Ewangelii, zgodnie z nauczaniem i tradycją Kościoła. Jezusowe „biada” powinno być dla nas skuteczną przestrogą, znakiem „stop”, „czarnym punktem” na ruchliwej trasie życia i posługi kapłańskiej - głosił biskup.

Dodał, że można się ustrzec przed Jezusowym „biada”, gdy wciąż na nowo i cierpliwie buduje się relację przyjaźni z Mistrzem Jezusem Chrystusem, który powołał do służby Bożej; gdy codziennie, niekiedy żmudnie, troszczy się o kapłańską tożsamość. Warto starać się w każdym czasie i każdym miejscu iść z Chrystusem w sposób prosty, skromny, ufny i godny, nie poddawać się w zderzeniu ze światem, który jest coraz bardziej głuchy na Ewangelię i pociąga swoimi „urokami”.

Bp Milewski zaznaczył, że rozpoczęcie nowego roku formacyjnego przypada w liturgiczne wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, kapucyna związanego z Zakroczymiem w diecezji płockiej, założyciela 29 zgromadzeń zakonnych, z których 17 działa do dziś. Życie tego błogosławionego to niezwykle ciekawa historia, pełna zwrotów akcji, pouczająca. Ten „niebanalny zakonnik” dobrze nadaje się na duchowego patrona inauguracji.

Bł. Honorat Koźmiński żył w bardzo ciężkich czasach dla Ojczyzny i dla Kościoła: Polska była pod zaborami, nastąpiła kasata zakonów, nad wszystkimi dziedzinami kościelnego życia ciążył terror. Błogosławiony miał receptę na trudności: gorącą modlitwę.

Po Eucharystii, w Sali Biskupów WSD, wręczone zostały nagrody dla wyróżniających się obecnych oraz byłych już alumnów, aktualnie księży. Otrzymali je: ks. mgr Sebastian B. Trędowicz - za całokształt pracy społecznej na rzecz seminarium; ks. Bartosz Rogowicz – wyróżnienie z nagrodą w ramach konkursu „Dyplom dla Płocka” (przyznawane przez kapitułę miejską); diakoni Cezary W. Zawada i Piotr Majtyka – za bardzo dobre wyniki nauczania; alumni Cezary Jasiński (V rok) i Piotr Jurczyński (1V rok) – z bardzo dobre wyniki nauczania.

Rok Propedeutyczny (tzw. zerowy) w płockim seminarium rozpoczęło pięciu mężczyzn. Pochodzą z parafii: Zakroczym, Kraszewo, Rościszewo, św. Jana Kantego w Mławie i Dobrzyń n. Wisłą. Odbyła się immatrykulacja dwóch studentów pierwszego roku, którzy odebrali indeksy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Wykład inauguracyjny pr. Kościół jutrzejszego dnia” wygłosił ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, rektor Akademii Katolickiej w Warszawie.

Studia w płockiej Alma Mater w roku akademickim 2022/2023 odbywać będzie 23 alumnów.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę