370 paczek dla Rodaków na Wileńszczyźnie od Fundacji „Cokolwiek uczyniliście”

Kolejny raz Fundacja „Cokolwiek uczyniliście” z Płocka zorganizowała pomoc dla polskich rodzin zamieszkujących tereny Wileńszczyzny. W tym roku nie była możliwa zbiórka darów, podobnie jak w latach ubiegłych, ale zarząd organizacji pozyskał wsparcie finansowe dwóch podmiotów: Fundacji Orlen oraz Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Koordynatorem akcji był Adam Modliborski, wiceprezes Zarządu Fundacji. Na Litwę pojechało aż 370 paczek żywnościowych.

Paczka.jpg

Charytatywna akcja odbywa się pod hasłem „Świąteczna Paczka Rodakom na Wileńszczyźnie”: „Tegoroczna pomoc dla Rodaków na Wileńszczyźnie jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu dwóch fundacji, które przekazały na ten cel środki finansowe w postaci darowizn. Paczki - w rekordowej liczbie - zakupione z tych środków dotrą do najbardziej potrzebujących podopiecznych Wspólnoty Miłosierdzia Bożego, organizacji pozarządowej z Solecznik” – mówi Adam Modliborski, koordynator paczki.

Dzięki współpracy Fundacji „Cokolwiek uczyniliście” i Wspólnoty Miłosierdzia Bożego przekazana pomoc dociera do tych, którzy jej rzeczywiście potrzebują. Kilkuletnia współpraca wspomnianych organizacji owocuje pięknymi dziełami. W 2019 r. odbyły się w Płocku Kolonie Miłosierdzia dla pięćdziesięciorga dzieci z polskich rodzin z okolic Solecznik. W tym samym roku organizacje te współpracowały tworząc pomoc charytatywną m.in. dla rodzin tych dzieci w postaci paczek żywnościowych i wyprawek szkolnych.

„Niestety w tym roku nie jest możliwe, aby członkowie naszego Zarządu wraz z grupą wolontariuszy, udali się na Litwę osobiście, jak to było w ubiegłym roku. Takie spotkania z naszymi Rodakami były dla nas żywą lekcją historii, a dla Nich możliwością podtrzymywania ducha polskości i okazją do niezwykle ważnego doświadczenia, jakim jest przekonanie, że Polska o nich pamięta” – wspomina Witold Wybult, prezes Zarządu Fundacji. 

Z racji na dość restrykcyjne obostrzenia służb litewskich dotyczące pandemii, dary zgromadzone przez organizację z Płocka zostały w dniu 18 grudnia br. bezpośrednio przetransportowane z Płocka do Solecznik na Litwie. Następnie zostaną one przez wolontariuszy Wspólnoty Miłosierdzia, pod kierownictwem Tadeusza Romanowskiego – lidera tej organizacji, rozdysponowane pośród tych, którzy ich najbardziej potrzebują. W tym roku, zgodnie z założeniami pomocy, część paczek ma dotrzeć do mieszkańców miejscowości po trasie pieszej pielgrzymki Suwałki – Wilno (Ostra Brama). 

„Gdy pielgrzymowaliśmy do Matki Boskiej Ostrobramskiej byliśmy bardzo gościnnie przyjmowani przez mieszkańców tych miejscowości. Widziałem jak niewiele posiadali sami, ale tym co mieli, to się z nami dzielili. To było niezwykle wzruszające i pouczające. Teraz chcemy wyjść z pomocą do tych właśnie rodzin. Chcemy pokazać, że potrafimy być wdzięczni i że o nich pamiętamy” – relacjonuje koordynator paczki Adam Modliborski.

W tegorocznym transporcie darów znalazło się 370 ośmiokilogramowych paczek żywnościowych, 100 wyprawek szkolnych oraz 50 sztuk dobrej jakości koców. Dary zostały zakupione z darowizn dwóch organizacji: Fundacji ORLEN oraz Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

 

Witold Wybult
Prezes Zarządu Fundacji „Cokolwiek uczyniliście”

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę