23 parafie z dotacjami na remonty od Mazowieckiego Konserwatora Zabytków

23 parafie z terenu diecezji płockiej otrzymały dotacje przyznane przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, na prace konserwatorskie i restauratorskie. Najwięcej przypadło w udziale parafii pw. Zwiastowania NMP w Czerwińsku, prowadzonej przez księży salezjanów, której na kilka projektów przyznano 585.800 zł.

Czerwinsk.jpg

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków rozpatrzył i przyznał 168 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na łączną kwotę 15.587.800 zł. Część tej sumy przypadła w udziale parafiom z diecezji płockiej: przyznano je 23 parafiom, ale także diecezji płockiej i Opactwu Sióstr Benedyktynek w Sierpcu.

Liderem w tym gronie jest parafia pw. Zwiastowania NMP w Czerwińsku nad Wisłą, prowadzona przez księży salezjanów. Parafia ta otrzymała: 350.000 zł na wykonanie III etapu prac konserwatorskich i restauratorskich ołtarza głównego w kościele; 150.000 zł na modernizację systemu przeciwpożarowego w zespole sakralnym dawnego opactwa kanoników regularnych; 61.200 zł m.in. na inwentaryzację lapidarium z konserwacją i renowacją sacrarium renesansowego w zespole sakralnym oraz 24.600 zł na renowację dwóch ołtarzy bocznych w bazylice (etap I). Łącznie jest to suma 585.800 zł.

Kilka dotacji przyznano też parafii pw. św. Zygmunta (katedralnej) w Płocku. Otrzymała ona: 200.000 zł na prace konserwatorskie elementów detali architektonicznych elewacji katedry (etap I); 150.000 zł na prace konserwatorskie i restauratorskie drewnianego wyposażenia zakrystii bazyliki katedralnej oraz 20.000 zł - na opracowanie programu kompleksowej konserwacji i restauracji posadzki kamiennej w katedrze.

Trzy dotacje przyznano parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krasnem - 100.000 zł na prace restauratorsko-konserwatorskie ołtarza głównego kościoła, 83.800 zł na prace restauratorsko-konserwatorskie we wnętrzu kościoła oraz 70.000 zł na prace restauratorskie przy tablicach epitafijnych rodu Krasińskich.

Również trzy dotacje otrzymała parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Rębowie: 150.000 zł na konserwację ołtarza głównego (z I poł. XVII w.), 100.000 zł na prace konserwatorskie w kościele oraz 10.000 zł na konserwację barokowej chrzcielnicy w kościele.

Wysokie dotacje na jeden cel otrzymały parafie: pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie - 250.000 zł na II etap remontu elewacji zachodniej kościoła; pw. św. Małgorzaty w Rokiciu - 230.000 zł na remont elewacji (etap II); pw. Nawiedzenia NMP w Smogorzewie - 200.000 zł na konserwację techniczną polichromii sklepienia Kaplicy Najświętszego Sakramentu w kościele. Taką samą kwotę przyznano też parafii pw. św. Mateusza w Zielonej Ciechanowskiej na wykonanie robót budowlanych przy dachu i budynku kościoła.

Ponadto dotację w wysokości 200.000 zł otrzymała parafia pw. św. Stanisława Kostki w Rostkowie na prace remontowo-budowlane wieży głównej nad prezbiterium kościoła oraz Sanktuarium Diecezjalne pw. św. Antoniego z Padwy w Ratowie na prace ratunkowe, konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu Matki Bożej Śnieżnej w kościele. Natomiast 180.000 zł przyznano parafii pw. św. Mateusza w Pułtusku na konserwację ołtarza pw. św. Andrzeja Apostoła w bazylice kolegiackiej.

Poza tym po 150.000 zł otrzymały parafie: pw. Trójcy Świętej w Wyszogrodzie - na remont ścian budynku kościoła parafialnego (etap II), pw. św. Mikołaja w Nowym Duninowie - na osuszenie ścian kościoła oraz pw. św. Stanisława BM w Dobrzykowie m.in. na prace konserwatorskie przy wzmocnieniu historycznej konstrukcji ścian kościoła (z 1775 r.).

Ponadto 120.000 zł przypadło w udziale parafii pw. św. Józefa w Makowie Mazowieckim m.in. na prace przy tynkach i naprawę sztukatorskiego detalu architektonicznego. Natomiast dotację w wysokości 100.000 zł otrzymała parafia pw. św. Antoniego w Sarbiewie - na prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego w kościele.

W grupie parafii, które otrzymały środki od konserwatora zabytków jest też parafia pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Strzegocinie, której przyznano 80.000 zł na prace m.in. przy ścianach i ołtarzu. Po 70.000 zł otrzymały dwie parafie: pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Sokołowie Włościańskim - na zakończenie prac ratowniczych konserwatorskich i parafia pw św. Floriana w Orszymowie m.in. na konserwację techniczną polichromii sufitowych.

Dotację w wysokości 65.000 zł otrzymała parafia św. Anny w Sokołowie - na prace przy ołtarzu św. Antoniego Padewskiego z 1846 r. w kościele. Po 50.000 zł otrzymały dwie parafie: pw. św. Stanisława BM w Drobinie – na konserwację i restaurację ołtarza głównego (etap III) i pw. św. Katarzyny w Łęgu – na opracowanie projektu budowlanego dla remontu dachu na kościele. Dotację w wysokości 35.000 zł otrzymała parafia pw. św. Zygmunta w Kraszewie na remont kruchty w kościele. Poza tym 10.000 zł przyznano parafii pw. św. Tekli w Ciechanowie na prace przy XIX-wiecznym nagrobku.

Ponadto dotację w wysokości 180.000 zł m.in. na remont elewacji budynku biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku otrzymała diecezja płocka oraz 55.000 zł - Opactwo Sióstr Benedyktynek w Sierpcu na prace przy gotyckiej figurze Matki Boskiej Sierpeckiej w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Sierpcu.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę