23. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

Dominika Dymek z III LO im. Marii Dąbrowskiej w Płocku zajęła pierwsze miejsce w etapie diecezjalnym 23. Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, inicjowanym przez Katolickie Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Finał diecezjalny odbył się 25 kwietnia br. w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym „Studnia” w Płocku, a jego uczestnicy musieli wykazać się znajomością Księgi Wyjścia i Listu do Rzymian

Konkurs.jpg

Katolickie Stowarzyszenia „Civitas Christiana” zorganizowało po raz 23. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej, tradycyjnie pod patronatem biskupa płockiego Piotra Libery. Finał diecezjalny miał miejsce w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym „Studnia” w Płocku. Tematyka konkursu obejmowała Księgę Wyjścia i List do Rzymian wraz z wprowadzeniami, przypisami, komentarzami oraz słownikiem (Edycja Świętego Pawła, 2011).

Do konkursu z całej diecezji zgłosiło się 30 szkół. Składał się on z dwóch etapów: szkolnego oraz diecezjalnego. Do części pisemnej konkursu zakwalifikowało się 55 uczniów z 19 szkół, którzy na etapie szkolnym otrzymali ponad 45 punktów.

Przewodniczącymi komisji konkursowej w Płocku byli: ks. dr Jarosław Kwiatkowski, diecezjalny moderator Dzieła Biblijnego i Helena Kowalska, reprezentująca Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

Podczas konkursu okazało się, że o ile Księga Wyjścia nie przysparzała uczestnikom większych trudności, o tyle List do Rzymian i jego wymowa teologiczna wymagały głębszego zastanowienia i analizy.

Ostatecznie głównymi laureatkami etapu diecezjalnego zostały: Dominika Dymek z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Płocku (I miejsce), Maria Dusza z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Mławie (II miejsce) i Katarzyna Kupniewska z tej samej szkoły (III miejsce). Uczennice te będą reprezentować diecezję płocką podczas finału ogólnopolskiego konkursu, w czerwcu Niepokalanowie.

Laureatki i osoby wyróżnione otrzymały dyplomy, książki oraz nagrody rzeczowe.

Konkurs w Płocku koordynowała Agnieszka Gościeniecka, przewodnicząca zarządu oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w tym mieście.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę