16 ton żywności ze zbiórki Caritas „Tak Pomagam”

Około 16 ton żywności zebrano w diecezji płockiej w czasie przedświątecznej zbiórki żywności Caritas „Tak Pomagam” (6-7 grudnia br.). Jest to o 4 tony więcej niż podczas podobnej zbiórki w roku ubiegłym. W akcję zaangażowało się około tysiąca wolontariuszy w 82. sklepach na terenie diecezji.

Tony_zywnosci.jpg

Caritas Diecezji Płockiej tradycyjnie włączyła się w zbiórkę żywności pod hasłem „Tak Pomagam”, która w Polsce miała miejsce już po raz 17. W diecezji akcję zorganizowano w 82. sklepach sieci Biedronka, Mila i Lidl oraz innych sklepach: w Płocku, Mławie, Pułtusku, Żurominie, Sierpcu, Nasielsku, Płońsku, Bielsku, Świedziebni, Strzegowie, Ciechanowie, Przasnyszu i Gostyninie. Przedmiotem zbiórki była żywność z długim terminem przydatności do spożycia oraz środki czystości.

Efekty tegorocznej zbiórki cieszą, ponieważ w ciągu dwóch dni udało się zebrać 15 tys. 854 kg żywności, czyli niemal 16 ton. W inicjatywę włączyło się około tysiąca wolontariuszy, zwłaszcza członków Szkolnych Kół Caritas, ale też Parafialnych Zespołów Caritas czy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku. Pomocą służyła także młodzież szkolna i nauczyciele z wielu miejscowości w diecezji.

Zebrane produkty przed Bożym Narodzeniem zostaną przekazane osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, czyli takim, których nie stać na przygotowanie świąt Bożego Narodzenia w swoich domach.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę