DEKRET OGÓLNY o wydzieleniu Oddziału Archiwum tajnego Kurii Diecezjalnej w Płocku w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku

Stworzenie człowieka na „obraz i podobieństwo” Boga przynosi przekonanie 
o nienaruszalności godności każdej osoby. Godność ta jest przymiotem ludzkiej natury rozumniej i wolnej, a jej uznanie wymaga realizacji prawa do prywatności, prawa do odpowiedniej ochrony dobrego imienia i własnej intymności (zob. kan. 220 KPK) oraz prawa do ochrony danych osobowych.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę:
- kann. 489-490 KPK, 
- List okólny do Najprzewielebniejszych Biskupów Diecezjalnych i innych Ordynariuszy posiadających uprawnienia kanoniczne do dopuszczania do święceń duchownych dotyczący badania predyspozycji kandydatów do święceń Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 10 listopada 1997 r.,
- art. 11 ust. 4 oraz art. 26 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2018 r., 
pragnąc uszczegółowić i ująć w akt normatywny zasady obowiązujące już wcześniej 
w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku chroniące prawo do prywatności 
i prawo dobrego imienia osób biorących udział w formacji seminaryjnej

postanawiam

Art. 1
W Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku obok istniejącej już dotychczas części Archiwum zwyczajnego zostaje wydzielony Oddział Archiwum tajnego Kurii Diecezjalnej w Płocku.

Art. 2 
Dokumenty dotyczące każdego kandydata do Seminarium i każdego byłego kandydata, który nie został przyjęty do Seminarium (zob. kan. 241 KPK), a także każdego kleryka i byłego kleryka, który nie otrzymał święceń, związane z ochroną prywatności 
i dobrego imienia osób biorących udział w ich formacji, zostają umieszczone w Oddziale Archiwum tajnego Kurii Diecezjalnej w Płocku w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku.


Art. 3
Dokumenty dotyczące każdego kandydata do Seminarium i każdego byłego kandydata, który nie został przyjęty do Seminarium, a także każdego kleryka i byłego kleryka, który nie otrzymał święceń, zostają podzielone na teczkę tajnoarchiwalną, umieszczoną w Oddziale Archiwum tajnego Kurii Diecezjalnej w Płocku w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku oraz teczkę bieżącą.

Art. 4
W teczce tajnoarchiwalnej umieszcza się przede wszystkim: opinie Rektora Seminarium, opinie proboszcza miejsca zamieszkania, opinie proboszcza, u którego kleryk odbywał praktyki duszpasterskie, opinie psychologiczne, opinie innych osób przed dopuszczeniem do posług i święceń, opinie lekarskie (zob. kann. 1029, 1041-1042 i 1051 KPK), protokoły z sesji: profesorskich, ogólnych i wychowawczych oraz inne dokumenty, o których umieszczeniu w teczce tajnoarchiwalnej zadecyduje urzędujący Rektor Seminarium.

Art. 5
W teczce bieżącej umieszcza się pozostałe dokumenty, a w szczególności: podanie kandydata i byłego kandydata o przyjęcie do Seminarium, podania kleryków i byłych kleryków o przyjęcie posług i święceń, oświadczenia o dobrowolności przyjęcia święceń (zob. kann. 1036 i 1050 KPK), wyznanie wiary (zob. kan. 833 KPK) oraz inne dokumenty, 
o których umieszczeniu w teczce bieżącej zadecyduje urzędujący Rektor Seminarium.

Art. 6
Dokumenty z teczki bieżącej kleryka po przyjęciu przez niego święceń prezbiteratu zostaną przekazane w całości Biskupowi diecezjalnemu, który umieszcza je w odpowiednim Archiwum Kurii Diecezjalnej w Płocku.
Dokumenty z teczki tajnoarchiwalnej kleryka po przyjęciu przez niego święceń prezbiteratu pozostają w Oddziale Archiwum tajnego Kurii Diecezjalnej w Płocku w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku.

Art. 7
Dokumenty byłych kandydatów do Seminarium oraz kleryków, którzy opuścili Seminarium bez otrzymania święceń, pozostają w Oddziale Archiwum tajnego Kurii Diecezjalnej w Płocku w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku podzielone na teczkę tajnoarchiwalną oraz teczkę bieżącą.

Art. 8
Dostęp do Oddziału Archiwum tajnego Kurii Diecezjalnej w Płocku w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku ma Biskup Ordynariusz Diecezji Płockiej zgodnie 
z kan. 490 KPK. 

Art. 9
Dekret wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w „Miesięczniku Pasterskim Płockim” oraz „Okólniku”. 
Płock, dnia 14 grudnia 2018 r. 
Nr 2949/2018

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Cytat dnia

"Przebaczenie jest pierwszym krokiem do pojednania. Jeśli nie ma przebaczenia, pojawia się nienawiść. Przebaczenie jednak nie jest utratą pamięci czy wyparciem ze świadomości doznanej krzywdy. Ono jest czymś więcej niż aktem woli; przebaczenie jest łaską. Nie można więc go nakazać, ono musi wypływać z wolnej woli człowieka."

Bp. Mirosław Milewski - z homilii wygłoszonej na Mszy św. w intencji pomordowanych w lasach Skrwileńskich
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x