DEKRET OGÓLNY o wydzieleniu Oddziału Archiwum tajnego Kurii Diecezjalnej w Płocku w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku

Stworzenie człowieka na „obraz i podobieństwo” Boga przynosi przekonanie 
o nienaruszalności godności każdej osoby. Godność ta jest przymiotem ludzkiej natury rozumniej i wolnej, a jej uznanie wymaga realizacji prawa do prywatności, prawa do odpowiedniej ochrony dobrego imienia i własnej intymności (zob. kan. 220 KPK) oraz prawa do ochrony danych osobowych.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę:
- kann. 489-490 KPK, 
- List okólny do Najprzewielebniejszych Biskupów Diecezjalnych i innych Ordynariuszy posiadających uprawnienia kanoniczne do dopuszczania do święceń duchownych dotyczący badania predyspozycji kandydatów do święceń Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 10 listopada 1997 r.,
- art. 11 ust. 4 oraz art. 26 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2018 r., 
pragnąc uszczegółowić i ująć w akt normatywny zasady obowiązujące już wcześniej 
w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku chroniące prawo do prywatności 
i prawo dobrego imienia osób biorących udział w formacji seminaryjnej

postanawiam

Art. 1
W Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku obok istniejącej już dotychczas części Archiwum zwyczajnego zostaje wydzielony Oddział Archiwum tajnego Kurii Diecezjalnej w Płocku.

Art. 2 
Dokumenty dotyczące każdego kandydata do Seminarium i każdego byłego kandydata, który nie został przyjęty do Seminarium (zob. kan. 241 KPK), a także każdego kleryka i byłego kleryka, który nie otrzymał święceń, związane z ochroną prywatności 
i dobrego imienia osób biorących udział w ich formacji, zostają umieszczone w Oddziale Archiwum tajnego Kurii Diecezjalnej w Płocku w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku.


Art. 3
Dokumenty dotyczące każdego kandydata do Seminarium i każdego byłego kandydata, który nie został przyjęty do Seminarium, a także każdego kleryka i byłego kleryka, który nie otrzymał święceń, zostają podzielone na teczkę tajnoarchiwalną, umieszczoną w Oddziale Archiwum tajnego Kurii Diecezjalnej w Płocku w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku oraz teczkę bieżącą.

Art. 4
W teczce tajnoarchiwalnej umieszcza się przede wszystkim: opinie Rektora Seminarium, opinie proboszcza miejsca zamieszkania, opinie proboszcza, u którego kleryk odbywał praktyki duszpasterskie, opinie psychologiczne, opinie innych osób przed dopuszczeniem do posług i święceń, opinie lekarskie (zob. kann. 1029, 1041-1042 i 1051 KPK), protokoły z sesji: profesorskich, ogólnych i wychowawczych oraz inne dokumenty, o których umieszczeniu w teczce tajnoarchiwalnej zadecyduje urzędujący Rektor Seminarium.

Art. 5
W teczce bieżącej umieszcza się pozostałe dokumenty, a w szczególności: podanie kandydata i byłego kandydata o przyjęcie do Seminarium, podania kleryków i byłych kleryków o przyjęcie posług i święceń, oświadczenia o dobrowolności przyjęcia święceń (zob. kann. 1036 i 1050 KPK), wyznanie wiary (zob. kan. 833 KPK) oraz inne dokumenty, 
o których umieszczeniu w teczce bieżącej zadecyduje urzędujący Rektor Seminarium.

Art. 6
Dokumenty z teczki bieżącej kleryka po przyjęciu przez niego święceń prezbiteratu zostaną przekazane w całości Biskupowi diecezjalnemu, który umieszcza je w odpowiednim Archiwum Kurii Diecezjalnej w Płocku.
Dokumenty z teczki tajnoarchiwalnej kleryka po przyjęciu przez niego święceń prezbiteratu pozostają w Oddziale Archiwum tajnego Kurii Diecezjalnej w Płocku w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku.

Art. 7
Dokumenty byłych kandydatów do Seminarium oraz kleryków, którzy opuścili Seminarium bez otrzymania święceń, pozostają w Oddziale Archiwum tajnego Kurii Diecezjalnej w Płocku w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku podzielone na teczkę tajnoarchiwalną oraz teczkę bieżącą.

Art. 8
Dostęp do Oddziału Archiwum tajnego Kurii Diecezjalnej w Płocku w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku ma Biskup Ordynariusz Diecezji Płockiej zgodnie 
z kan. 490 KPK. 

Art. 9
Dekret wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w „Miesięczniku Pasterskim Płockim” oraz „Okólniku”. 
Płock, dnia 14 grudnia 2018 r. 
Nr 2949/2018

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Cytat dnia

"Męczeńska krew kapłanów jest dla nas wszystkich, Drodzy Bracia, wezwaniem do rachunku sumienia z uczciwości i wierności w zarządzaniu cudzym dobrem (por. Łk 16, 9-13), które nam zostało powierzone w parafii i w diecezji, bo to ostatecznie każdy z nas ponosi odpowiedzialność za swoją formację kapłańską."

Bp Piotr Libera
Polecamy
Księga XLIII Synodu Diecezji Płockiej

W dniach 22-27 stycznia 2019 r. w Panamie odbędą się 34. Światowe Dni Młodzieży z Ojcem Świętym Franciszkiem. Z wielu względów tylko nieliczni będą mogli pozwolić sobie na uczestnictwo w nich na miejscu. Dlatego w sobotę 26 stycznia w Hali Sportowej w Łącku koło Płocka odbędzie się wspólne spotkanie pod hasłem: „Połączeni z Panamą”.

zobacz więcej
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x