Homilia Płock, Fara - Msza św. za dzieci utracone 9 XI 2020 r.

[czytania z Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej: tom VI - Ez 47,1-2.8-9.12; Ps 46 (45); J 2,13-22]

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia! Drodzy rodzice, którzy przedwcześnie pożegnaliście swoje dzieci! Zawsze ilekroć przychodzi mi zmierzyć się z tajemnicą dzieci utraconych, przypomina mi się Wisława Szymborskai jej wiersz zatytułowany: „ Bagaż powrotny”. Tak pisze w wierszu tym poetka:

Kwatera małych grobów na cmentarzu.

My, długo żyjący mijamy ją chyłkiem,

jak mijają bogacze dzielnicę nędzarzy.

Tu leżą Zosia, Jacek i Dominik,

przedwcześnie odebrani słońcu, księżycowi,

obrotom roku, chmurom.

Niewiele uciułali w bagażu powrotnym.

Strzępki widoków

w liczbie nie za bardzo mnogiej.

Garstkę powietrza z przelatującym motylem.

Łyżeczkę gorzkiej wiedzy o smaku lekarstwa.

Drobne nieposłuszeństwa,

w tym któreś śmiertelne.

Wesołą pogoń za piłką po szosie.

Szczęście ślizgania się po kruchym lodzie. (…)

Co dopiero powiedzieć o jednym dniu życia,

o minucie, sekundzie:

ciemność i błysk żarówki i znów ciemność?

KOSMOS MAKROS

CHRONOS PARADOKSOS

Tylko kamienna greka ma na to wyrazy.

Umiłowani! KOSMOS MAKROS - CHRONOS PARADOKSOS. W wolnym tłumaczeniu słowa te znaczą tyle, co: " Świat jest wielki, a czas przemijający". Rzeczywiście wobec ogromu świata i jego problemów, te maleńkie mogiły na naszych cmentarzach kryjące doczesne szczątki dzieci, którym nie było dane się narodzić, zdają się tak mało znaczące, tak bardzo nieistotne… A przecież dla niejednego ojca i niejednej matki są one światem całym, światem zamkniętym w tajemnicy przemijania…

Czy istnieją słowa, które potrafią ukoić ból związany z utratą dziecka, na które czeka z utęsknieniem cała rodzina? Czy istnieją słowa zdolne otrzeć łzy z matczynych oczu i cierpienie z twarzy ojca? Czy istnieją słowa, które mogą wypełnić pustkę, jaka powstaje w sercu po utracie tak bardzo wyczekiwanego synka czy córki?

Ja słów takich nie znam. Ale wiem, że jest iskierka nadziei, maleńki promyk słońca, który rozdziera mrok nocy i dodaje sił wtedy, kiedy najbardziej ich brakuje. Promykiem tym jest nasza wiara. Iskrą ową jest Chrystus Zmartwychwstały. I Ewangelia, co z mocą głosi: „ Kto we mnie wierzy, choćby i umarł żyć będzie…”

A obok Ewangelii to proste: „ Wierzę w żywot wieczny…” – tylekroć wypowiadane przez każdego z nas. Proste, ale jakże ważne! Jakże znaczące dla każdego, komu przyszło pożegnać ukochaną osobę! Jakże głębokie i zmieniające naszą perspektywę patrzenia na śmierć! „ Wierzę w żywot wieczny”! Wierzę, że jest lepszy świat, w którym także te najmłodsze dzieci – dzieci utracone tak wcześnie - cieszą się szczęściem wiecznym! Wierzę, że tym, co nas od nich oddziela jest tylko czas!

Ale przecież, jak pisała poetka: KOSMOS MAKROS - CHRONOS PARADOKSOS!Czas przemija. Przemija i sprawia, że z każdą chwilą bliżej jest do naszego wspólnego spotkania – świętowania w Jezusowym Królestwie. Bo przecież umarli żyją. Żyją nie tylko w sercach i pamięci bliskich, którzy ich kochają. Umarli żyją w Bogu, który – jak uczył Jezus - jest Bogiem żywych, a nie umarłych . Żyją i czekają - tak bardzo cierpliwi.

Siostry i Bracia! Tajemnicę zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią przypomina dzisiejsza Ewangelia: św. Jan pokazuje, jak Pan Jezus wypędził wszystkich handlarzy ze świątyni. Żydzi widząc to, mówili do niego: „ Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?”. Jezus rzekł im: „ Zburzcie tę świątynię, a ja w trzy dni ją odbuduję.” Jaką świątynię Pan Jezus kazał zburzyć Żydom? Czy świątynię literalną, z której wypędził handlarzy i zwierzęta? Tak zrozumieli ci, którzy mu nie wierzyli. Dla nich ten znak był oburzeniem i zgorszeniem. Ewangelista Jan wyjaśnia nam jednak, że Jezus mówił o świątyni swego ciała: „ Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.” (J 2,22)

Kochani moi!Tak jak zrozumieli słowa Pana Jezusa apostołowie, tak rozumiemy je także my. Wierzymy, że On zwyciężył śmierć a nam obiecał udział w swoim zwycięstwie. Niech ta wiara prowadzi nas zawsze przez naszą codzienność, niech wypełnia nasze serca zwłaszcza wtedy, gdy przychodzi nam zmierzyć się z dramatem rozstania, który niesie śmierć ukochanych. KOSMOS MAKROS - CHRONOS PARADOKSOS - " Świat jest wielki, a czas przemijający". Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę