Homilia na nieszporach w bazylice w Pułtusku – 7 IX 2022 r.

[środa 23 tygodnia, tydzień III – czytanie: Ef 3, 20-21]

Czcigodny Ks. Arcybiskupie Józefie!

Czcigodny Ks. Biskupie Piotrze!

Drodzy Siostry i Bracia, cieszę się, że mogę razem z Wami uczestniczyć w liturgii Nieszporów w pułtuskiej bazylice kolegiackiej. Witam Was serdecznie i pozdrawiam, zapraszając jednocześnie do krótkiej refleksji nad odczytanym słowem.

Są to dwa wersety zamykające trzeci rozdział Listu św. Pawła do Efezjan. W fascynujący sposób wyrażają one doświadczenie człowieka wierzącego. Ukazują to, co przeżywa on i doznaje w swym życiu. W wersetach poprzedzających Apostoł Narodów opisuje tego rodzaju doświadczenie jako spotkanie między wielkością Boga i małością, znikomością człowieka.

Faktycznie, wiara jest cudem, jest czymś niezwykłym! Jej istotą jest nieustanne spotkanie z wielkością Boga. Spotkanie ogromu Bożej łaski, która człowieka nie unicestwia, ale go wypełnia. Spotkanie ze światłem, które nie oślepia, ale zdumiewa.

Werset 20 rozważanego fragmentu mówi o „Bogu, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy”. Słowa te – Moi Drodzy - są przeciwieństwem/zaprzeczeniem tego, co dzisiejsze prądy kultury laickiej sądzą o wierze chrześcijańskiej! Pojmują one wiarę jako coś, co bierze swój początek w porzuceniu przez człowieka otaczającej go rzeczywistości. Jako wyobcowanie, alienację z życiowych realiów. Oznacza to również odrzucenie rozumu jako władzy poznawczej, czyli wyrzeczenie się poniekąd rozumu w poznaniu świata, w którym żyjemy.

Natomiast, według tradycji judeochrześcijańskiej, wiara to wejście Boga w nasze dzieje, w losy człowieka. Wiara oznacza dynamiczne wkroczenie Bożej rzeczywistości, którą człowiek nie jest w stanie przyjąć inaczej, jak tylko na zasadzie bezinteresownego daru. Podkreśla to stwierdzenie zawarte w wierszu dwudziestym, trzeciego rozdziału Listu do Efezjan. Mowa jest w nim o wierze będącej spotkaniem z Bogiem „mogącym uczynić nieskończenie więcej niż to, o co prosimy czy rozumiemy”.

Oznacza to rezygnację z jakiejkolwiek próby rozumowego przeniknięcia misterium Boga. Wiara nie jest bowiem „rozumowaniem”. Nie ma nic wspólnego z ideologią. Wiara jest wydarzeniem zbawczym. Jest spotkaniem nie z „czymś”, lecz z „Kimś”. To spotkanie z żywą Osobą, która nadaje życiu człowieka nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie (por. Benedykt XVI). Bóg z mocą i siłą, na zasadzie czystego daru - nie zaś w oparciu o nasz wysiłek umysłowy - wdziera się w nasze życie.

„Bogu, którego mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy, Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie”.

Drodzy Bracia i Siostry – nie jesteśmy w stanie ogarnąć umysłem tej wielkiej tajemnicy. Możemy jedynie przyjąć ją jako czystą łaskę i dar. Możemy ją adorować sercem wdzięcznym i pokornym. Misterium jakie dokonuje się bowiem w nas jest czymś „nieskończenie więcej niż prosimy czy rozumiemy” (Superabundater quam petimus aut intelligimus). Zarazem jest to misterium niezwykle konkretne, fascynujące i przerażające zarazem (mysterium tremendum et fascinans – wedle Rudolfa Otto, filozofa niemieckiego z przełomu XIX i XX stulecia). Wiara chrześcijańska nie jest rodzajem ucieczki w inny świat. Wiara to wtargnięcie, wdarcie się rzeczywistości Bożej w naszą rzeczywistość i w naszą historię, zarówno w wymiarze osobistym jak i wspólnotowym.

„Bogu, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej niż prosimy czy rozumiemy, Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie”.

Te pawłowe słowa możemy odczytać jako przejaw tego wszystkiego, co dokonuje w nas łaską wiary. To wielka przygoda życia, w której element ludzki spotyka się z pierwiastkiem boskim. Uwaga! Spotkanie to jednak nie dokonuje poprzez ucieczkę bądź porzucenie tego, co ludzkie. Przeciwnie, realizuje się przez wkroczenie tego co boskie, w to, co ludzkie!! Właśnie dlatego Paweł Apostoł napisał, że Kościół poczynając od jego źródła, od jego serca, którym jest Chrystus Jezus, stał się „po wszystkie pokolenia wieku wieków” miejscem Bożej chwały.

W całej mojej nędzy jaśnieje cud Bożej obecności, Bożego światła. Mogę karmić się, Panie, Twoim słowem, które jest dla mnie nieustannie źródłem nowego życia. Jest początkiem i zarazem szczytem życia Bożego w sercu grzesznika, stale zbawianego mocą nieskończonego miłosierdzia Bożego. Mocą działającą w nas i zdolną uczynić nieskończenie więcej niż prosimy czy rozumiemy. Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieku wieków. Amen!

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę