Homilia Płońsk - inauguracja VI roku działalności Płońskiej Akademii Wiary – 5 października 2017 r.

Czcigodny Księże Kanoniku Zbigniewie, proboszczu tutejszej wspólnoty parafialnej; Drodzy Kapłani, Kochani Siostry i Bracia!

W środę 24 października 2012 roku, w ramach Akademii ABC Chrześcijaństwa, rozpoczął się przy parafii św. Maksymiliana Kolbe w Płońsku cykl wykładów związanych z Rokiem Wiary. Inicjatywa, która wciąż wydaje owoce, wskazując zainteresowanym drogi duchowego rozwoju i wielorakie możliwości współpracy w dziele budowania Królestwa Bożego na ziemi.

Podczas wykładu inauguracyjnego przed pięciu laty, Pan dr Kazimierz Szałata z UKSW w Warszawie mówił o roli wiary chrześcijańskiej w budowaniu Europy. Bez wątpienia to temat niezwykle ważny i zawsze aktualny. Wiara i Europa – Europa i wiara - na ten temat powiedziano już wiele i zapewne wiele będzie się jeszcze mówiło.

Dzisiaj jednak, pozwólcie proszę, że w swoim słowie skupię się nie na globalnych problemach wiary chrześcijańskiej, ale na tych sprawach najbardziej osobistych – na przeżywaniu wiary przez każdego z nas.

Cieszę się bardzo, że ta dzisiejsza inauguracja VI roku działalności Płońskiej Akademii Wiary przypadła w liturgiczne wspomnienie św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Ta, tak dobrze nam znana i bliska Apostołka Bożego Miłosierdzia, bez wątpienia zasługuje przecież na miano wyjątkowej nauczycielki wiary - wiary w Jezusa i zaufania Jezusowi.

W swoim Dzienniczku, Siostra Faustyna pisała między innymi tak: „Gorąco proszę Pana, aby raczył wzmacniać wiarę moją, bym w życiu codziennym i szarym nie kierowała się usposobieniem ludzkim, ale duchem. O, jak wszystko ciągnie człowieka do ziemi, ale wiara żywa utrzymuje duszę w wyższych sferach, a miłości własnej przeznacza miejsce dla niej właściwe — to jest ostatnie.” („Dzienniczek” 210, s. Faustyna)

Umiłowani! - Proszę Pana, aby raczył wzmacniać wiarę moją, bym w życiu codziennym i szarym nie kierowała się usposobieniem ludzkim, ale duchem! - Te słowa naszej dzisiejszej patronki wskazują jeden z najważniejszych wymiarów wiary chrześcijańskiej. - Proszę o mocną wiarę, aby w swoim codziennym życiu kierować się duchem Bożym, a nie moimi ludzkimi słabościami - .

W takim rozumieniu, być człowiekiem wiary, to nic innego, jak szukać woli Bożej i wypełniać ją jak najwierniej.

Siostry i Bracia! W tym miejscu możemy zapytać: czymże jest ta wola Boża, na którą tak często powołujemy się w kościelnym nauczaniu? Wola Boża to nic innego, jak Boży zamiar względem świata, ludzkości i konkretnego człowieka. Najogólniej wyraża się ona w zdaniu: Bóg chce, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni.

To dlatego w dzisiejszej Ewangelii Jezus posyła swoich uczniów „do każdego miasta i miejscowości” z darem pokoju i zapowiedzią nadejścia Królestwa Bożego. Świadomi tego, że Królestwo Boże to królestwo ludzi, którzy wypełniają wolę Boga, pamiętajmy proszę, że troszcząc się o naszą wiarę, jednocześnie przyczyniamy się do wzrostu Bożego Królestwa.

Proszę Pana, aby raczył wzmacniać wiarę moją, bym w życiu codziennym i szarym nie kierowała się usposobieniem ludzkim, ale duchem! – pisała Siostra Faustyna. Czyż nie tą właśnie drogą szedł sam Jezus, który w czasie publicznej działalności wiele razy podkreślał, że czyni zawsze to, co się Ojcu podoba: „Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który mnie posłał” (J 4,34)? Nawet wobec dramatu Ogrójca, Pan Jezus mówił: „Nie moja wola lecz Twoja niech się stanie” (Łk 22,42), a na krzyżu wołał: „Wykonało się” (J 19,30).

Drogą naśladowania Chrystusa szła wspominana dziś przez nas św. Faustyna Kowalska. Z sercem, które wypełniała głęboka i szczera wiara, robiła wszystko, aby odkrywać i wypełniać wolę Bożą w swoim życiu. W Dzienniczku pisała:          „Kiedyż się znajdę w domu Ojca naszego i napawać się będę szczęściem, które spływa z Trójcy Przenajświętszej?? Ale, jeżeli jest wolą Twoją, żeby jeszcze żyć i cierpieć, to pragnę tego, coś dla mnie przeznaczył; trzymaj mnie ziemi, dokąd Ci się podoba, chociażby i do końca świata. O wolo mojego Pana, bądź moją rozkoszą i zachwytem duszy mojej” („Dzienniczek” 918).

Moi Drodzy! Nasza obecność na uroczystej inauguracji kolejnego już roku działalności Płońskiej Akademii Wiary, świadczy o tym, że także chcemy szukać Bożej woli, chcemy umacniać naszą wiarę i budować Boże Królestwo w świecie, w którym dane nam jest żyć.

Jestem przekonany, że realizacji tych pięknych zamierzeń, jakie wypełniają nasze serca, służy także udział w spotkaniach organizowanych przy parafii św. Maksymiliana Kolbe w Płońsku w ramach Akademii ABC Chrześcijaństwa.

To tutaj mamy okazję poszerzać nasze horyzonty duchowe i intelektualne – idąc w ten sposób drogą wskazaną przez naszego wielkiego rodaka św. Jana Pawła II w Encyklice "Fides et ratio": pogłębiamy naszą wiarę szukając zarazem łaski zrozumienia.

Siostry i Bracia! Stojąc u progu nowego roku działalności Płońskiej Akademii Wiary, z całego serca życzę wam wszystkim, aby te spotkania, które służą umocnieniu i lepszemu zrozumieniu wiary, pomagały jednocześnie odkrywać i wypełniać wolę Bożą w waszym życiu.

Niech owocem tych spotkań będzie łaska posłania do ludzi, wśród których żyjecie na co dzień. Tak, jak „siedemdziesięciu dwóch” posłanych zostało przez Jezusa, aby mówić ludziom o Królestwie Bożym, tak i wy czujcie się posłani do swoich środowisk z darem świadectwa o Bogu, którego wolą jest zbawienie człowieka. Każdego człowieka. Amen.

Cytat dnia

W Peru spotkałem ludzi, których wiara jest prosta, radosna i pozbawiona nadmiernej troski, spotkałem ludzi, którzy żyją tym, "co Bóg da". Może w sensie duchowym to wyzwanie i dla nas, aby w czasie Adwentu właśnie tak spróbować wierzyć i ufać, aby w mocy Ducha Świętego stawać się misjonarzem i świadkiem, bo tak przypomina nam temat nowego roku duszpasterskiego, "jesteśmy napełnieni Duchem Świętym"

Bp. Piotr Libera
Polecamy
Księga XLIII Synodu Diecezji Płockiej

Księga „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”. XLIII Synod Diecezji Płockiej składa się z trzech części. W pierwszej zamieszczono 14 dekretów synodalnych (dokumentów głównych), opracowanych przez właściwe komisje synodalne. W drugiej części Księgi synodalnej znalazły się: statuty instytucji, instrukcje, regulaminy i wytyczne. W części trzeciej, oprócz nieodzownego materiału prawnego (Dekret Biskupa Płockiego, zwołujący Synod; Regulamin Synodalny itp.), zamieszczony został List pasterski Biskupa Płockiego na Wielki Post 2013 „Synod szkołą wędrowania z Kościołem, w Kościele i dla Kościoła”, wspomniany List pasterski na Niedzielę Synodalną, a także liczne, bogate w treści homilie i przemówienia Biskupa Piotra, wygłaszane podczas Sesji Plenarnych Synodu oraz przy innych okazjach, wykorzystywanych przez Biskupa dla krzewienia idei synodalnej w Diecezji.

zobacz więcej
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x